Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СПЕСТОВНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОД

Българинът може да има много недостатъци, но за децата си дава мило и драго, особено когато става дума за образованието им. Тази привързаност, която не е характерна за хората в повечето от развитите европейски държави, намира своето проявление в банковото дело. Кредитните институции напоследък все по-усърдно се стремят да стимулират спестовността у населението, постоянно предлагат нови видове влогове, депозити и повишават лихвените проценти по тях. През последните две-три години особено внимание се отделя на специализираните влогове за деца. Те започват да се превръщат в задължителен продукт за всяка банка, тъй като й осигуряват едни от най-евтините и дългосрочно привлечени средства (средно за 8-10 години).Само допреди пет-шест години детските влогове носеха неприлично ниски лихви - от 3 до 31 пъти по-малки от инфлацията. Освен това тегленето на пари от тях бе неимоверно усложнено. Днес условията постепенно се променят, кредитните институции периодично увеличават лихвените проценти по депозитите и спестовните влогове и опростяват процедурите за теглене на пари. Най-достъпни са детските и студентските влогове, чрез които цялото роднинско войнство може да спонсорира образованието на своите наследници. Средствата по влога Образование на Ейч Ви Би Банк Биохимнапример могат да се ползват и чрез банкова карта Маестро. По нареждане на вложителя всеки месец банката привежда определена сума към картовата сметка на учащия се. Учениците могат да получат дебитна карта, която се издава към основната карта на родителя им или попечителя им и е с точно определен дневен, седмичен и месечен лимит за теглене на пари.Детският спестовен влог на Обединена българска банкасе разкрива от родители, попечители или роднини в полза на деца до 18 години. С натрупаните по него суми могат да се разпореждат родителите, но също и детето, ако е на възраст над 16 години и има съгласието им. Годишната лихва в левове е до 5%, а в евро - 2.5 процента. Пощенска банка предлага спестовно-застрахователна програма Джуниър Старкоято обединява разкриването на детски спестовен влог в левове и застраховка за родителя в случаи на трайна нетрудоспособност вследствие на злополука или на смърт. Минималната сума по влога е 50 лв., а месечните вноски могат да достигнат и 200 лева. Програмата е със срочност от 10, 15 и 20 години и включва деца до 15-годишна възраст. Държателят на застрахователната полица, която е свободнопрехвърляема, може да бъде на възраст от 18 до 55 години. Застрахователната компания Ей Ай Джи Лайф изплаща 10 хил. лв. обезщетение в случай на застрахователно събитие, а Пощенска банка дава на семейството допълнителен бонус от 10 хил. лв. към спестовната сметка на детето. Освен класическия детски влог СИБАНК предлага и дългосрочен спестовен влог Студентска стипендияот който в продължение на четири години се изплащат 48 равни месечни вноски по картовата разплащателна сметка на студента като стипендия за курса на обучението му. Спестовните влогове Студентска стипендия се приравняват към едногодишните срочни депозити, като всяка година се олихвяват в зависимост от вида на валутата и срока на влога. Детският спестовен влог на ЮНИОНБАНК се нарича Юнион Бъдеще Минималната сума за разкриването му е 10 лв., 10 евро или 10 щ. долара, а банката не събира такси и комисиони. Лихвените проценти по влога се увеличават прогресивно по специална схема, съобразена с размера на средствата и престоя им в банката.Влоговете в Банка ДСК могат да бъдат открити на името на непълнолетните и малолетните български и чуждестранни граждани. Всяко разпореждане с парите в тях се извършва с разрешение на районния съд. Ако децата са над 16 години и имат трудови доходи, които внасят по сметката си в банката или пък са встъпили в брак, те имат право да се разпореждат самостоятелно с парите от детските си влогове. Лихвата за такива спестявания в левове е 3% годишно, в евро - 1.40%, и в щатски долари - 1.25 процента. Във връзка с деня на Детето - на 1 юни 2005 г., кредитната институция предложи и едномесечен бонус от 0.5% върху съответната лихва. От април 2005 г. Банка ДСК предлага и срочен влог с авансово изплащане на лихвата (със срочност 18 месеца и минимално олихвяемо салдо по сметката от 3 хил. лв., респективно 1.5 хил. евро). Специалната разплащателна сметка и дебитната карта Виза Електрон към нея е за ученици от 7 до 18 години, включително и за студенти - редовно обучение. Друг продукт - спестовната сметка Мотив - в левове и в евро, е с растяща според сумите доходност. Когато остатъкът по сметката например е до 99.99 лв., лихвата е 0.5 процента. Ако остатъкът надвишава 100 лв., лихвата се покачва на 2.5 процента. Сметка в Маестро с остатък от минимум 50 лв. носи лихва от 1.40%, в щатски долари и британски лири - 1.25%, в швейцарски франкове - 0.75 процента.БУЛБАНК не събира комисионаза вноските, направени на касите й по детските спестовни влогове в левове и чуждестранна валута. Лихвата по безсрочните детски влогове в левове е 3% годишно, в евро - 1.75%, а в щатски долари - 1.25 процента. До навършване на пълнолетие на детето, което е титуляр по сметката, право да се разпорежда с нея има законният му представител, разбира се, отново с разрешение на районния съд.Минималната сума за спестовен влог в ДЗИ Банк е 500 лв. или тяхната равностойност в евро или в щатски долари. По него се начисляват определени от банката годишни лихви, които се изплащат чрез капитализиране на края на всяка година или при закриване на сметката. След като титулярът й навърши пълнолетие, влогът автоматично се трансформира в безсрочен. Годишната лихва е 7% за вложения в левове, евро и щатски долари.Детският спестовен влог на ИНВЕСТБАНК се нарича Прощъпалник и може да се разкрие в левове, в евро или в щатски долари, с годишни лихви от 4.50% в левове, 3.50 - в евро, и 3.30 в щ. долари. Минималната сума за откриване е 100 лв., или равностойността им в чуждестранна валута. Банката добавя и по 20 лв. бонус към всеки открит детски влог. Подетския влог на Корпоративна търговска банкалихвата се начислява чрез специална скала, в която е заложено увеличението й в зависимост от времето, през което парите престояват в кредитната институция. Срокът на влога е до 25 години и той може да се разкрива само в щатски долари или в евро. Лихвата е фиксирана - 5% годишно. Ако парите престоят 25 години в банката, клиентът ще получи като бонус 50% от натрупаната по влога сума.Специални бонуси предлага и депозитът на ПИБ Малечко ПалечкоБанката вложи доста усилия за популяризирането му чрез активна медийна кампания. Депозитът може да бъде разкрит в полза на дете до 18 години. Ако срокът му е за 36 месеца, левовата лихва по него е 9.25% годишно (за спестявания в долари, евро и британски паунда - 7.25% годишно). Сумите от депозита могат да се теглят с разрешението на родителите или на настойниците и на районния съд, ако титулярът на влога е под 18 години. Прави се изключение само за деца над 16 години, които са встъпили в брак. В този случай те свободно могат да разполагат с парите по депозита.Спестовните продукти за деца са атрактивен начин за съхраняване на средства и за финансовото осигуряване на наследниците в рода. Но нека не се залъгваме - те са приложими единствено за хора със стабилни доходи. В противен случай семейството разполага с някакви спестявания, които са труднодостъпни, на практика замразени. За хората, които не са сигурни, че няма да им се наложи да пипат спестените пари, е далеч по-добре да се вгледат в дългосрочните депозити, предлагани от банките. Техните лихви са доста атрактивни - достигат до 9% и могат да се теглят всяка година, а и за ползването на спестените пари не се изисква изпълнението на такива досадни и губещи време формалности като например разрешение от районния съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във