Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Спестовни убежища от данък десятък

Данъкът от 10% върху лихвите по депозитите провокира банките да създадат нови продукти, които да намалят или заобиколят облагането на тези доходи. На пазара вече има спестовни влогове с бонуси, които предлагат надеждно убежище за парите от данъчното своеволие на финансовия министър. Тези безсрочни спестовни влогове не попадат под ударите на данъка върху лихвите и често предлагат доходност, съвсем близка до тази на срочните депозити.Да припомним, че още преди да бъде приет ДСД (Данък Симеон Дянков), редица банкери намекнаха, че бързо ще измислят алтернативи за своите клиенти. Изпълнителният директор на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян дори заяви, че при заплаха фискът да отнеме 10% от доходността, банките може да предложат алтернатива, която да отнема само 2% на спестовниците.Сега се оказва, че офертите са доста по-добри от това минималистично предсказание.nbsp;


Хит на пазара на банкови продукти в момента са промоциите на спестовни сметки с бонусни програми. Това е хибрид между спестовна сметка и депозит. Философията е следната: запазва се същността на безсрочната спестовна сметка като вид разплащателна сметка, в която може да се бърка по всяко време. Цената на тази свобода е сравнително ниската лихва. Тя обаче скача с клауза в договора, че определена част от депозита ще се счита за неснижаем остатък и клиентът няма да може да оперира с него. Тази част на практика носи характеристиките на срочен депозит и лихвата по нея е в пъти по-висока. Нищо не пречи по договор за спестовна сметка цялата сума да се блокира като при срочен депозит и бонусът да я покрие изцяло като надбавка върху лихвата по разплащателната сметка.


Банка ДСК вече пусна няколко такива продукта. Консултант на банката представи съвсем накратко офертата така: ако лихвата по едногодишен депозит в левове в момента при нас е 3.90% и доходността по него се облага с 10% ДСД, то новата спестовна сметка ДСК стимул екстра може да достигне максимална лихва от 3.80% и да е необлагаема.


Безсрочна сметка ДСК стимул екстра може да се открие на всяко пълнолетно лице. Минималната сума за откриване е 100 000 BGN / EUR / USD. Регулярната лихва, която се изплаща чрез капитализиране в края на всеки месец или при закриване на сметката, е: в лева - 1.40% годишно; в евро - 1.20% годишно; в долари - 0.90% годишно. Бонусът е: в левове - 2.40% годишно; в евро - 2.30% годишно, а в долари - 1.20% годишно.


Бонусът се изплаща чрез капитализиране с честота три пъти в годината, съответно на 30 април, 31 август и 31 декември или при закриване на сметката. За месеца, в който се открива сметката, бонус не се начислява.


Банката определя размера на бонуса, който ще се прилага за всяко следващо изплащане, като го обявява чрез съобщения на определени за това места в банковите салони и чрез публикуването му в интернет страницата на банката към датата на текущото плащане на бонус. При липса на промяна се запазва действащият бонус към предходната дата на изплащане.


Допълнителните предимства не са малко: с вложените суми може да разполагате лично или чрез пълномощник по всяко време, във всяко поделение на банката. Безсрочната сметка ДСК стимул екстраможе да се използва за обезпечение във всички предвидени от закона случаи. Получавате лихва, която ежемесечно се капитализира и е доста по-висока от тази по разплащателна сметка.


Банката прави промоция и по безсрочна сметка ДСК стимул плюс. При нея минималната сума за откриване е 1000 BGN / EUR / USD. Максималната съвкупна лихва, която може да се достигне, е 2.65%, сметна консултантът за БАНКЕРЪ.


Когато остатъкът по безсрочната сметка спадне под изискваната минимална сума за откриването й, в това число и в резултат на служебно удържане на такси, титулярът губи правото си на бонус към датата на първото предстоящо плащане на бонуса или при закриване на сметката.


Пощенска банка предлага промоция на Спестовна сметка Мега Плюс, но само до края на месеца. С нея можете да се радвате на висока доходност от спестяванията си и свободата не само да разполагате със средствата си, а и да получавате своята лихва всеки месец. Предимствата са свързани с това, че внасяте и теглите свободно, спестявате изгодно, лихвата започва да се начислява още от първия лев/евро/долар, получавате я всеки месец. Няма минимална сума за откриване, няма такса за внасяне на каса, няма и такса за управление.


Годишните лихвени проценти по спестовна сметка Мега Плюс при промоционални условия в левове са между 3.80% за суми до 5000 лв. дневно салдо и 4.30% за остатъци над 5000 лева.


Както казахме обаче, промоционалните годишни лихвени проценти са валидни за новооткрити спестовни сметки до 31.01.2013 и са гарантирани до 31.03.2013, след което средствата по сметката ще се олихвяват при условията на спестовна сметка Мега Плюс. В рамките на посочения промоционален период, в случай на повече от едно теглене в рамките на един календарен месец от спестовни сметки Мега Плюс при промоционални условия, лихвеният процент само за следващия календарен месец намалява до този по разплащателна сметка в съответната валута съгласно действащия лихвен бюлетин на банката.


Първа инвестиционна банка също предлага разплащателна сметка с договаряне на минимално салдо. Това е разплащателна сметка, при която сами определяте минималната сума, която трябва да поддържате в сметката, и за тази сума получавате атрактивна лихва. Разплащателната сметка с минимално салдо предлага висока доходност - ежедневното поддържане на определеното от клиента минимално салдо осигурява предложените атрактивни лихвени проценти за определения от клиента период на олихвяване.


Схемата има и гъвкавост: сами определяте периода за отчитане на лихвата по сметката - 12 или 24 месеца; прилагат се различни лихвени проценти за минималното салдо и за сумите под и над него.


Определеното минимално салдо се олихвява с атрактивни лихвени проценти, а при падане под него средствата на клиента се олихвяват при 0.1% годишно. Можете да извършвате неограничен брой плащания от тази сметка, като, за да не намалите лихвения си доход, използвайте средства над минималното салдо.


Сметка предлага и удобство: няма срок на договора - не трябва да следите кога изтича срокът и да подписвате нови договори; има възможност да следите дистанционно движенията по сметката си чрез регистрация в системата на банката Моята Fibank. Сметката може да се открие и неприсъствено. Това става, без да посещавате клон на банката, ако сте клиент на Fibank с регистрация във Виртуалния банков клон.


Лихвата се изплаща веднъж на 12, 24 месеца или при закриване на сметката. Банката санкционира слизането под минималното салдо. При неосигуряване на минималното салдо или намаляването му средствата се олихвяват с 0.1 процента.


Лихвените проценти съответно за сметка в левове, евро и долари за 12 месеца са съответно 5.50, 4.80 и 3.80%, а за две години - 6.30, 5.80 и 4.30 процента.


Райфайзенбанк пък предлага Спестовна сметка Без ограничения. При нея спестявате изгодно, като разполагате с парите си свободно и от всеки офис на банката теглите и внасяте без ограничения и без да губите лихвата, не дължите такси за откриване, вноска на каса и поддръжка на сметката. Можете да получавате и нареждате плащания от вашата спестовна сметка и имате 24-часов достъп до парите си чрез онлайн банкирането на Райфайзенбанк. Спестовната сметка е безсрочна и се олихвява в края на годината, но лихвата се начислява ежедневно върху наличната сума. Минималната сума за откриване е 100 валутни единици. Годишните лихвени проценти започват от 2.80% за суми до 25 000 лв. и стигат до 3.30% за над 50 000 лева.


Изброените спестовни продукти имат едно важно предимство пред другите алтернативи на банковия депозит. Паричните средства на титулярите, приети на такива влогове, включително и начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките в общ размер до 196 000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във