Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Спасители, които не могат да плуват

Ня­ма­те ли чув­с­т­во­то, че в ма­ра­то­на на всич­ки до­се­гаш­ни раз­го­во­ри (не би­ли кон­сул­та­ции, са­кън, тях ги во­дел са­мо пре­зи­ден­тът Плев­не­ли­ев) за със­та­вя­не на ка­би­нет те­ма­та за КТБ при­със­т­ва ка­то ки­ло­мет­ри­чен ка­мък. Пог­леж­да се към не­го, спо­ме­на­ва се уж до­къ­де сме стиг­на­ли с проб­ле­ма и се из­бъл­ва не­що про­то­кол­но. Ед­ва ли на ня­ко­го му е яс­но как­во е най-доб­ре да се нап­ра­ви, но за­дъл­жи­тел­но ще сбър­чи че­ло на заг­ри­же­ност. Яс­но е, че ця­ла­та дър­жа­ва ча­ка док­ла­да на вез­де­съ­щи­те оди­то­ри, но ни­кой не от­к­рех­ва до­ри и мал­ко въз­мож­ни­те ва­ри­ан­ти за ня­ка­къв из­ход. При­мер­но сце­на­рий №1 - ако не­ща­та са го­ре-до­лу доб­ре, сце­на­рий №2 - ако са зле.

Во­де­ща­та по­ли­ти­чес­ка си­ла ГЕРБ нас­то­я­ва БНБ не­за­бав­но да наз­на­чи меж­ду­на­ро­ден кон­сул­тант в пос­та­ве­на­та под спе­ци­а­лен над­зор КТБ, кой­то на ба­за­та на дан­ни­те за със­то­я­ни­е­то й да пред­ло­жи на­чи­ни, по ко­и­то тя да из­ле­зе от си­ту­а­ци­я­та. То­ва обя­ви след 4-ча­со­ви кон­сул­та­ции с “БСП - Ля­ва Бъл­га­рия” Мен­да Сто­я­но­ва, де­пу­тат от ГЕРБ и учас­т­ник в кон­сул­та­ци­и­те. Но не уточ­ни с още кол­ко вре­ме ще се удъл­жи про­це­ду­ра­та?

Туй-то, не вяр­ва­ме на БНБ, но на меж­ду­на­род­ни­те кон­сул­тан­ти - да. Не че след всич­ки га­фо­ве ня­кой вяр­ва на Цен­т­рал­на­та бан­ка, но в нея все пак има ек­с­пер­ти и поз­на­ва­чи на бан­ко­вия сек­тор, ко­и­то не са за пре­неб­рег­ва­не. Ку­су­рът в слу­чая е, че ня­кои чле­но­ве на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет ги ве­ят по­ли­ти­чес­ки вет­ро­ве.

От дру­га стра­на пък, от­к­рай вре­ме е та­ка - има­ме вяр­ва­не­то, че все­ки, ко­и­то е от чуж­би­на, е ек­с­перт. Да­же мо­же да ка­жем, че кол­ко­то по-от­да­ле­че е, тол­ко­ва по-го­лям ек­с­перт е. Ран - Ът нап­ри­мер , МВФ в раз­лич­ни фор­ма­ти, на­ши юпи­та и т.н.

А от тре­та стра­на е яс­но, че


КТБ въ­зе­лът
ще се раз­си­ча с по­ли­ти­чес­ки кин­жал


Та зна­чи, по­ли­ти­ци, спо­де­ле­те по­ли­ти­чес­ки под­хо­ди, сти­га ба­я­ния и прех­вър­ля­не на го­ре­щия кар­тоф. На­ро­дът е нас­т­ръх­нал, а вие му да­ва­те да раз­бе­ре, че сте спа­си­те­ли, ко­и­то не мо­гат да плу­ват.

Най-стран­на в та­зи ка­ко­фо­ния из­г­леж­да ко­а­ли­ци­я­та, ко­я­то пър­ва нап­ра­ви се­дян­ка с ГЕРБ - но­ва­та “БСП - Ля­ва Бъл­га­рия”. Ко­а­ли­ци­я­та яв­но още не мо­же да се отър­ве от мах­мур­лу­ка на влас­то­во­то си опи­я­не­ние с ДПС, за­що­то се опит­ва да из­бис­т­ри ня­ка­къв мис­ло­вен об­раз за КТБ, но ни­що не из­ли­за. За­то­ва наб­ля­га на ва­жен спо­ред нея щрих. За­мес­т­ник-пред­се­да­те­лят на БСП Яна­ки Сто­и­лов обя­ви, че на свой ред БСП смя­та, че тряб­ва да се сме­ни ця­ло­то ръ­ко­вод­с­т­во на БНБ, ко­е­то е от­го­вор­но не са­мо за ка­зу­са с КТБ, но и за случ­ва­що­то се в ця­ла­та бан­ко­ва сис­те­ма.

За нас е важ­но


не не­за­бав­но­то, а вяр­но­то ре­ше­ние за КТБ


кон­т­ри­ра го Сто­я­но­ва. Тя уточ­ни, че ско­рош­но­то раз­ре­ша­ва­не на ка­зу­са с КТБ е до­пир­на точ­ка във виж­да­ни­я­та на ГЕРБ и БСП, но под­хо­дът им е раз­ли­чен. БСП нас­то­я­ват не­за­бав­но да се из­п­ла­тят га­ран­ти­ра­ни­те де­по­зи­ти на вло­жи­те­ли­те. Как да ста­не то­ва, ка­то по за­кон па­ри­те до 196 000 лв. се пла­щат са­мо след фа­лит, ка­те­го­рич­на­та опо­зи­ция в 43-ото На­род­но съб­ра­ние не ка­за.

“Ние не пред­пос­та­вя­ме ни­то ед­но ре­ше­ние, но по ни­ка­къв на­чин не сме съг­лас­ни бъл­гар­с­ки­те граж­да­ни да про­дъл­жа­ват да пла­щат чуж­ди смет­ки”, под­чер­та в изяв­ле­ни­е­то си пред жур­на­лис­ти след края на раз­го­во­ри­те Сто­и­лов. С ко­е­то зат­вър­ди впе­чат­ле­ни­е­то, че за не­го има мно­го ва­ри­ан­ти на те­о­рия, но един им е осо­бе­но бли­зък - ва­ри­ан­тът на от­мъс­ти­тел­ност­та към дов­че­раш­ния “съд­руж­ник” във власт­та ДПС - бърз фа­лит за КТБ.

В по­ли­ти­ка­та ня­ма ло­ги­ка. Има веч­ни ин­те­ре­си, а не веч­ни при­я­тел­с­т­ва, как­то бе­ше ка­зал оня с лу­ла­та, Чър­чил.

При про­уч­ва­тел­ни­те раз­го­во­ри за със­та­вя­не на ка­би­нет из­бух­на не­о­бяс­ни­ма пла­то­ни­чес­ка лю­бов меж­ду гер­бе­ри­те и фе­со­ве­те, ка­за­но на ули­чен жар­гон. ГЕРБ и ДПС се ока­за­ха ли­ка-при­ли­ка по по­ли­ти­чес­ки пред­по­чи­та­ния на ак­цен­ти­те си. Те ус­та­но­ви­ха пъл­но съв­па­де­ние в по­зи­ци­и­те си по 12 при­о­ри­те­та пред стра­на­та, а по дру­ги шест на­ме­ри­ха съг­ла­сие, но с “раз­ли­чия в под­хо­да, ме­то­да и де­тай­ли­те”. Сред те­ми­те на раз­би­ра­тел­с­т­во са ак­ту­а­ли­за­ци­я­та на бю­дже­та и нуж­да­та от вън­ш­на ек­с­пер­ти­за за спа­ся­ва­не­то на Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка.

ДПС под­к­ре­пя виж­да­ни­я­та на ГЕРБ за фи­нан­со­ва ста­бил­ност и да­нъч­но­то об­ла­га­не, как­то и нуж­да­та от ак­ту­а­ли­за­ция на бю­дже­та за 2014 г., ко­я­то да от­ра­зи “ис­тин­с­ко­то” му по­ло­же­ние. Две­те пар­тии са на раз­лич­ни по­зи­ции за то­ва как тряб­ва да е ус­т­ро­е­на Смет­на­та па­ла­та.

ДПС и ГЕРБ поч­ти ня­мат раз­ли­чия в по­зи­ци­и­те си за спа­ся­ва­не­то на КТБ, ко­я­то е под спе­ци­ал­ния над­зор на БНБ от 20 юни. “Ис­ка­ме всич­ки вло­жи­те­ли да по­лу­чат сво­и­те па­ри, ка­то за га­ран­ти­ра­ни­те вло­жи­те­ли ще нап­ра­вим всич­ко въз­мож­но то­ва да се слу­чи мак­си­мал­но бър­зо. Но се обе­ди­них­ме, че е нуж­на вън­ш­на ек­с­пер­ти­за за най-доб­ро­то ре­ше­ние на ба­за­та на ис­тин­с­ки­те дан­ни за със­то­я­ни­е­то, ко­и­то се очак­ват от квес­то­ри­те”, под­чер­та Мен­да Сто­я­но­ва.

ДПС оба­че им сла­га


ди­не­на ко­ра с про­ек­то­за­ко­на Цо­нев-Пе­ев­с­ки


Ето я про­па­ган­да­та: “За­ко­ноп­ро­ек­тът ни за раз­к­ри­ва­не­то на бан­ко­ва­та тай­на на всич­ки пуб­лич­ни фи­гу­ри, свър­за­ни с КТБ, е ка­те­го­ри­чен знак, че ние сме го­то­ви, ако има мъл­ча­ли­во съг­ла­сие за зад­ку­ли­сие, ко­е­то стои зад ед­на или дру­га фи­нан­со­ва ин­с­ти­ту­ция в Бъл­га­рия, да ка­жем, че е вре­ме да взри­вим зад­ку­ли­си­е­то, да стиг­нем до дъ­но­то, до ис­ти­на­та, а как­ви зло­коб­ни фи­гу­ри би­ха се по­ка­за­ли - то то­ва е те­хен проб­лем”, обя­ви ли­де­рът на ДПС Лют­ви Мес­тан. По ду­ми­те му те­зи, ко­и­то ще се “из­су­лят” от гла­су­ва­не­то на за­ко­на, са те­зи, ко­и­то се стра­ху­ват от ис­ти­на­та. От гла­су­ва­не­то на то­зи за­кон ще ста­не яс­но кой кой е, ко­кет­ни­чи с елек­то­ра­та ли­де­рът на ДПС.

Ре­фор­ма­то­ри­те пък и те с три­ка си. След ка­то се дър­па­ха ка­то зло ку­че на син­джир, че не ха­рес­ват ГЕРБ, а не би­ли важ­ни­те, ка­то че ли скло­ни­ха рос­ни гла­ви­ци на мо­гъ­що­то ра­мо на Бой­ко. Пре­диз­бор­но те наб­ля­га­ха на пер­со­нал­ни­те де­тай­ли - глав­ни­ят про­ку­рор Со­тир Ца­ца­ров и ше­фът на ДАНС Вла­ди­мир Пи­сан­чев да се от­тег­лят от раз­с­лед­ва­не­то за КТБ. Спо­ред ли­де­ра на ДСБ Ра­дан Къ­нев те са сред глав­ни­те при­чи­ни­те­ли на кри­за­та. Ос­вен тях Ре­фор­ма­то­ри­те по­ис­ка­ха главата и на ше­фа на Ко­ми­си­я­та по фи­нан­сов над­зор Сто­ян Мав­ро­ди­ев. Ра­дан Къ­нев об­ви­ни и бив­шия пред­се­да­тел на ДАНС Цвет­лин Йов­чев, бив­шия фи­нан­сов ми­нис­тър Пе­тър Чо­ба­нов, всич­ки ком­пе­тен­т­ни ор­га­ни по вре­ме­то на ка­би­не­та “Оре­шар­с­ки” и НАП, че са ви­нов­ни за раз­пъ­ва­не­то на дър­жа­вен ча­дър над бан­ка­та.

Ре­фор­ма­тор­с­ки­ят блок из­ле­зе и с кон­к­рет­ни пред­ло­же­ния по ка­зу­са. Съ­ю­зът нас­тоя да се въз­ло­жи уп­рав­ле­ни­е­то на про­це­са на раз­с­лед­ва­не на ав­то­ри­тет­на меж­ду­на­род­на ком­па­ния с опит във фи­нан­со­ви­те из­ма­ми. Ре­зул­та­ти­те от меж­ду­на­род­но­то раз­с­лед­ва­не да са пуб­лич­ни, да се прос­ле­дят па­рич­ни­те пре­во­ди и да се бло­ки­рат за­ку­пе­ни­те с тях ак­ти­ви, по­ис­ка още Пе­тър Мос­ков от име­то на Ре­фор­ма­то­ри­те.


Бло­кът е за не­за­бав­но при­ла­га­не на ди­рек­ти­ва
94/19EO


и из­п­ла­ща­не на га­ран­ти­ра­ни­те вло­го­ве в срок от 20 ра­бот­ни дни от да­та­та на за­дейс­т­ва­не­то й. Са­мо че, пър­во, тряб­ва да има пра­ви­тел­с­т­во, ко­е­то да я пред­ло­жи, и пар­ла­мент, кой­то да я одоб­ри.

Те­за­та “с ГЕРБ, но без Бой­ко за пре­ми­ер” ве­че ми­на на вто­ри план, след ка­то най-твър­ди­ят й за­щит­ник Ра­дан Къ­нев омек­на и приз­на с по­ло­вин ус­та, че ве­ро­ят­но е сгре­шил с то­ва ус­ло­вие за бъ­де­ща­та ко­а­ли­ция.

В ця­ла­та оле­лия око­ло КТБ се про­виж­да и не­що дру­го. Лен­ност. Лен­ност у по­ли­ти­ци­те, ко­и­то са ча­ка­ни от бан­ке­ри­те да по­ка­жат зря­ла по­ли­ти­чес­ка во­ля. Всич­ки ча­кат меж­ду­на­род­ни­те ек­с­пер­ти да вля­зат в кух­ня­та ни и да ни сгот­вят не­що за ве­че­ря. На ко­го как ще му ха­ре­са ня­ма зна­че­ние, важ­но­то е ние да не сгре­шим.

А то­ва в край­на смет­ка зна­е­те ли как­во зна­чи?

Ни­ка­къв ес­тес­т­вен на­гон за ре­фор­ми.

Но­во за­тъ­ва­не.

И но­ви из­бо­ри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във