Банкеръ Daily

Финансов дневник

Спад на преките чуждестранни инвестиции у нас в началото на годината

По предварителни данни на БНБ нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – април 2019 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е отрицателен в размер на 54.9 млн. евро (0.1% от БВП), като е по-малък с 65.6 млн. евро от този за януари – април 2018 г. (положителен в размер на 10.7 млн. евро, 0.02% от БВП). През април 2019 г. потокът е отрицателен и възлиза на 93.2 млн. евро, при положителен размер от 63.3 млн. евро за април 2018 г.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 538 млн. евро за януари – април 2019 г. Той е по-нисък с 325.3 млн. евро от дяловия капитал за януари – април 2018 г., който е отрицателен в размер на 212.7 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 2.2 млн. евро, при положителен нетен поток от 9.4 млн. евро за януари – април 2018 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Холандия (0.5 млн. евро), Русия (0.4 млн. евро), Казахстан (0.4 млн. евро), Латвия (0.4 млн. евро) и Германия (0.4 млн. евро).

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е отрицателна и възлиза на 173.3 млн. евро, при положителна стойност от 80.6 млн. евро за януари – април 2018 г.

За януари – април 2019 г. нетният поток по под статия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) възлиза на 656.5 млн. евро, при 142.9 млн. евро за януари – април 2018 г.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – април 2019 г. са от Холандия (260.2 млн. евро), Великобритания (86.5 млн. евро) и Ирландия (65.2 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – април 2019 г. е положителен и възлиза на 154.1 млн. евро (0.3% от БВП), при положителна стойност от 62 млн. евро (0.1% от БВП) за януари – април 2018 г. През април 2019 г. той възлиза на 33.4 млн. евро, при 47.2 млн. евро за април 2018 г.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във