Банкеръ Weekly

Финансов дневник

"Сосиете Женерал Експресбанк" ще се базира на цената на депозитите

"Към настоящия момент  всички потребителски кредити на "Сосиете Женерал Експресбанк" са с фиксиран процент. За всички останали кредити в левове, които не са с фиксиран, а с променлив лихвен процент, "Сосиете Женерал Експресбанк" ползва пазарните индекси СОФИБОР.

След преустановяването на калкулирането и публикуването на индексите СОФИБОР от страна на Българска народна банка (БНБ) в резултат на Регламент (ЕС) 2016/1011 всички банки, които използват въпросните справочни индекси, ще трябва да ги заменят с друг алтернативен показател. Въпросната замяна на СОФИБОР с друг алтернативен референтен процент е предвидена и уредена в договорите за кредит на "Сосиете Женерал Експресбанк". Тази промяна няма да наложи промяна на лихвените проценти на клиентите, както и няма да налага подписването на допълнителен анекс или друга промяна по договора за кредит.

Новият индекс е с ясна и прозрачна методика на изчисляване, базирана на ежемесечно публикуваната лихвена статистика на БНБ. Референтният лихвен процент в левове на "Сосиете Женерал Експресбанк" представлява средният лихвен процент по салда за срочни депозити в левове на нефинансови предприятия и домакинства с матуритет от един ден до един месец. Този индикатор се изчислява като средно претеглена стойност за банковата система."

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във