Банкеръ Daily

Финансов дневник

Сметната палата връчи на БНБ одитния доклад за надзора

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков връчи на управителя на БНБ Димитър Радев и на предишния управител на БНБ Иван Искров проекта на одитен доклад за извършения одит на изпълнението „Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.“

Одитът бе възложен на Сметната палата с решение на парламента от 29 април 2015 г.

Окончателният одитен доклад за него ще бъде внесен в парламента до края на октомври и ще бъде публикуван на интернет страницата на Сметната палата.

Връчването на проект на одитен доклад на одитирания обект е част от одитния процес. До окончателното приемане на доклада съгласно чл. 59 ал. 3 от 3акона за Сметната палата не може да се огласява информация от него.

Всеки проект на одитен доклад за извършен одит се връчва на ръководителя на одитираната организация, както и на бившите ръководители на организацията през одитирания период, предвижда Законът за Сметната палата.  Съобщението за връчването се публикува на интернет страницата на институцията.  В 14-дневен срок от връчването на проекта настоящият и бившите ръководители имат право да дадат писмени възражения по него, като представят в Сметната палата допълнителни доказателства и писмени обяснения.

След приключването на тази законова процедура Сметната палата разглежда проекта на доклад и евентуалните възражения, и приема окончателен одитен доклад.    

Facebook logo
Бъдете с нас и във