Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Сметната палата приключи одита на БНБ

Установени са разминавания с нормативните изисквания при възлагането на някои обществени поръчки.

Сметната палата публикува доклада за извършения от нея одит на бюджетните разходи на Българската народна банка и управлението на бюджета й през  2016-а. Одиторите са установили, че като цяло всички вътрешни правила и актове, които определят реда, начина и условията за изпълнение на процесите по планиране, извършване и отчитане на бюджетните разходи на БНБ,  са напълно съобразени с нормативната уредба, действала  през проверявания период. Същото се отнася и за направените корекции и преразпределения  при изпълнението на бюджета на БНБ.

Констатирано е частично несъответствие с изискванията на Вътрешните правила за работа с документи в БНБ относно липсата на дата или регистрационен номер на част от докладните записки, с които са инициирани корекции и/или преразпределяне на средства. В одитния доклад също така пише: "Съгласно разпоредба на Вътрешните правила за дейността на служебния транспорт в БНБ в пътните книжки на персоналните автомобили не се изисква вписване на маршрута на движение, с което не са осигурени достатъчна прозрачност и условия за ефективен контрол при използването на тази категория служебни автомобили.  При един служебен автомобил са установени несъответствия между данните за движение, вписани в пътната книжка на автомобила, и местата, на които е извършено и отчетено зареждането му  с гориво.

Във връзка с изпълнението на договор с предмет "Консервационно-реставрационни и ремонтни работи по кулата и покрива на сградата на Касово подразделение (КП) на БНБ в гр. Плевен" не може да се изрази увереност, че към датата на окончателното приемане на всички строително-монтажни работи (СМР), предмет на договора, са били завършени. За изпълнението на двата договора е изпратена информация за вписване в Регистъра по обществени поръчки (РОП) след изтичане на законоустановените срокове в несъответствие с разпоредбите на ЗОП".

Друго несъответствие според Сметната палата е, че "Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки (ВПППВОП), действащи през одитирания период, не са актуализирани спрямо приложимите нормативни актове, които са в сила след 15 април 2016 година. Вътрешни правила за управление на цикъла по обществени поръчки, съответстващи на изискванията на новата правна рамка, са приети и утвърдени с Решение № 31 от 22.02.2017 г. на УС на БНБ."

"При одита са констатирани несъответствия с правната рамка при провеждането и възлагането на обществени поръчки. Поради непредставени от БНБ доказателства в подкрепа на правата, които са послужили като основание за неприлагане на общия ред на възлагане, не може да бъде изразена увереност относно законосъобразността на избора на процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (отм.), с предмет "Осигуряване на поддръжка за три години на програмни продукти, предлагани от Novell и притежавани от БНБ".

При процедура с предмет "Развитие и поддръжка в случаи на инциденти и проблеми на информационната система ОБИС (SAP)" е поставено изискване за представяне на гаранция за изпълнение на договора в документацията за участие вместо в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. Открита процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на информационната система "Сетълмент на държавни ценни книжа (СДЦК) в БНБ", базирана на Oracle база данни и реализирана с Oracle средства за разработка", е приключила със сключването на договор след изтичане на едномесечния срок от влизането в сила на решението за определяне на изпълнител", пише в доклада на Сметната плата.

Одитът  е констатирал, че при провеждането на процедура за договаряне без обявление с предмет "Обслужване на Българската народна банка в системата за клиентски преводи в левове, предназначени за изпълнение в определен момент – БИСЕРА 6", има несъответствие с изискванията на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) относно задълженията на комисията да се придържа точно към първоначално определените от възложителя условия и изисквания за изпълнение на поръчката. В резултат на това, в несъответствие с изискванията на ЗОП, възложителят е сключил договор, без да бъде представена гаранция за изпълнението му.

БНБ е представила в срок своите възражения по  констатациите  в одитния доклад.

Направени са и конкретни препоръки към ръководството на БНБ. Но като цяло се вижда , че бюджетните процедури в Централната банка и тяхното приложение отговарят на всички добри практики в тази сфера.

Facebook logo
Бъдете с нас и във