Банкеръ Daily

Финансов дневник

Сметната палата препоръчва по-добро управление на корупционния риск в НАП

Галя Димитрова

От НАП са осъществени редица инициативи, които създават условия за подобряване на ефективността на дейността по администриране на приходите от ДДС. В подкрепа на това е наблюдаваната тенденция за увеличаване на дела на доброволно платените задължения по ЗДДС както и спазване на сроковете за възстановяване на ДДС на задължените лица. Същевременно обаче съществуват и сериозни резерви за подобрение, използването на които може да повиши значително ефективността и ефикасността на дейността по администриране на приходите от ДДС. Важен акцент в усилията за подобрение е необходимо да се постави върху управлението на вътрешните за НАП рискове, в това число и корупционни такива.

Това е записано в заключителната част на новия доклад на Сметната палата за "ефективността на дейността по администриране на приходите от данък върху добавената стойност“. Одитният доклад обхваща периода от началото на 2016 г., когато изпълнителен директор на агенцията бе Бойко Атанасов (сега председател на КФН), до средата на 2018 г., когато шеф вече е Галя Димитрова. 

Впечатление прави и констатацията, че от Инспектората в НАП не са предприети достатъчни, надеждни и своевременни действия за оценяване на корупционния риск в отделните структурни звена на Агенцията. Не е създаден регистър с оценка на рисковите фактори за всяко от структурните звена на НАП. Регистърът е задължителен елемент от процеса по управление на корупционните рискове.

Приходната агенция е критикувана от одиторите и че  разпределянето на случаите за проверка трябва да се извършва автоматизирано като гаранция срещу корупционни практики и елиминиране на субективния фактор. Но за двете най-ключови дирекции - "Големи данъкоплатци и осигурители" и "Средни данъкоплатци и осигурители", такова автоматизирано разпределяне не се извършва, а това носи корупционен риск.

Говорителят на НАП Росен Бъчваров обясни във вторник, че това е така единствено в „големи данъкоплатци“, където са събрани 1000 фирми, осигуряващи 30 на сто от приходите. „В останалите структури има, например, 300 000 фирми и, когато трябва да се изберат 3000 за ревизия, има селекция. В „Големи данъкоплатци“ се проверяват всички през определен период от време

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във