Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Сметната палата откри грешки за милиарди

Министерства, ведомства, държавни висши училища и общини са допуснали грешки във финансовите си отчети за 2016-а, възлизащи на милиарди левове. Това стана ясно, след като Сметната палата прие Доклад за резултатите от финансовите проверки на бюджетните организации, които е осъществила  през 2017 година. 

След  одитните инспекции са били коригирани отклонения във финансовите отчети на бюджетните предприятия за 2016-а в размер на 3,6 млрд. лева. За сравнение, сумата е с 42% по-голяма в сравнение с коригираните отклонения за 2015 година.

"В голяма степен тази разлика се дължи на подобрения в одитната методология по отношение на идентифициране и натрупване на установените отклонения", подчертават експертите от  Сметната палата.

Въпреки че значителен брой - 90%, от всички финансови отчети са били заверени без резерви (212 становища) не липсвали и структури с проблеми в представената информация за финансовото им  състояние. 

В резултат от проверките Сметаната палата отказала да завери годишните финансови отчети на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" на общините Лозница, Омуртаг и Братя Даскалови, както и на Софийския университет.

Както стана ясно още през юли 2017-а, Сметната палата отказа да завери отчета на Алма Матер, защото не дава вярна и честна представа за неговото финансово състояние и имущество. От палатата посочиха, че още от 2012 г. установяват повтарящи се отклонения, като са отказвали да заверят отчетите на университета за 2014 и 2016 г., а са подписвали документите с резерви през 2012-а, 2013-а и 2015 година.

Основна причина за отклоненията е липсата на адекватни контролни процедури, които да предотвратяват и разкриват извършването на финансови и счетоводни нарушения. "Не е осигурена идентичност на информацията между данните в макета на обобщената оборотна ведомост, обобщените данни от оборотните ведомости на структурните звена към университета и счетоводните бази данни. Сметната палата няма увереност кои са достоверните данни и какви са реалните им стойности", се казва в заключението на палатата. От одитната институция са на мнение, че има риск част от активите на Софийския университет да не се водят на отчет. 

С резерви пък били заверени годишните финансови отчети на Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, както и на Министерството на труда и социалната политика. Отклонения били допуснати и при 15 общини, чиито доклади също били заверени с резерви. Това са Белоградчик, Дряново, Долна Митрополия, Кубрат, Завет, Хайредин, Елин Пелин, Самоков, Сопот, Крумовград, Пазарджик, Хисаря, Стамболово, Ивайловград и Неделино. 

"Становищата с резерви са най-много при финансовите одити на годишните финансови отчети на общините, което е индикатор за недостатъчния им административен капацитет и неефективния вътрешен контрол по отношение на финансовата отчетност", отбелязват от Сметната палата.

Одиторите са  констатирали няколко проблема.

Често в годишните отчети на бюджетните организации не са капитализирани инфраструктурните обекти, земи, гори и трайни насаждения, както и активите с художествена и историческа стойност. Друг проблем се оказало неправилното осчетоводяване на получените и разходваните  средства по програми на Европейския съюз. От Сметната палата установили още, че ведомствата често не провеждали прегледи за обезценка на дълготрайните активи, а също и такива за провизиране на вземанията в зависимост от степента на събираемост. Установено било също, че при изготвянето на годишни финансови отчети не се провеждала пълна годишна инвентаризация на активите и пасивите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във