Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СМЕТНАТА ПАЛАТА ИСКА НОВА СИСТЕМАЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ

Сметната палата смята, че системата на Фонда за гарантиране на влоговете (ФГВБ), по която банките правят вноските си в него, трябва да бъде променена. Това се казва в заключенията на доклада на члена на Сметната палата Свилена Симеонова, изготвен на базата на проверката на дейността на Фонда за гарантиране на влоговете през 2005 година.
Сметната палата препоръчва да се обсъди със заинтересованите институции и по преценка да се предприеме изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките в частта за определяне на премийните вноски, за обвързване на размера им с факторите, влияещи върху финансовата стабилност на банките, сочи докладът.
Разбира се, ръководството на ФГВБ не може само да изпълни тези препоръки на Сметната палата, тъй като те налагат промени в Закона за гарантиране на влоговете. Но те са направени на принципа Бий самара да се сеща магарето. Като в случая в ролята на магаретата са депутатите в Народното събрание. Единствено от тях зависи дали законът ще бъде изменен, но сега председателят на фонда Бисер Манолов, въоръжен със становището на Сметната палата, може по-активно да настоява в норматива да бъдат направени необходимите корекции. Особено след като в него ясно е написано: Не са предвидени и не се прилагат процедури на пряк контрол от ФГВБ за действителния размер на вложените в банките средства. Не е предвидено диференциране на банките при определяне на вноските, например, в зависимост от финансовото им състояние. Информацията за направените от банките вложения, за раздадените кредити и за капиталовата им адекватност не се обвързва с премийните вноски, които те внасят. Впрочем идеята за тези промени не е от вчера.
Вестник БАНКЕРЪ на два пъти писа, че председателят на ФГВБ и мениджърите на големите търговски банки са на мнение, че
сегашната система за набиране на вноски
във Фонда трябва да се измени. В момента кредитните институции у нас всяка година - до края на март, внасят по сметките му сума, равна на 0.5% от средствата, които са привлекли от граждани и фирми. Вследствие на тези плащания до момента гаранционната институция разполага с около 390 млн. лева. Шефовете на някои банки обаче от близо две години коментират, че сегашната система за събиране на вноските е несправедлива, тъй като големите и по-стабилни от тях плащат наравно с тези, чиито операции крият по-висок риск. Ето защо банковите мениджъри нямат никакъв стимул да водят по-предпазлива политика.
От 2004 г. експертите на Фонда за гарантиране на влоговете проучват възможността да се замени сегашната система - на равните вноски, с по-модерната - банките да правят такива, които се определят съобразно
степента на риска на всяка една кредитна институция
На тези тема бяха посветени няколко конференции, в които участваха представители на френската, канадската и американската институции за гарантиране на спестяванията в банките, както и специалисти от Стандарт енд Пуърс. По време на дискусиите се оформи заключението, че въвеждането на система за диференцирани вноски във фонда ще отговаря на най-модерните тенденции в тази област и ще дисциплинира банките в страната, като по този начин ще допринесе и за стабилността на сектора.
Търговските банки попълниха и специален въпросник. Отговорите на това допитване трябваше да покажат какви са структурата на капитала, размерът на депозитите и активите на кредитните институции у нас, приоритетите в бизнеса им, както и рисковете, свързани с тях. Мениджърите им също така трябваше да отговорят и на въпроси, от които зависи каква система за оценка на рисковия профил на една банка ще възприеме фондът, от което пък зависи и определянето на вноските, които ще правят кредитните институции. Шефовете на банките са получили възможност да избират между доста варианти що се отнася до начините за определяне на степента на риск. Единият е това да става на базата на
оценките на международните рейтингови компании
като Стандарт енд Пуърс, Муудис и ФИТЧ Рейтингс. Втората възможност е рискът да се определя според оценките, които всяка година БНБ дава на банките по системата КАМЕЛС. Чрез нея, както е известно, се проверяват качеството на активите, кредитите, капиталовите показатели и спазването на изискванията на наредбите на Централната банка от страна на мениджмънта и много други показатели. Третият вариант е да се направи система за оценка, която да се базира на комбинацията от първите два метода. Има, разбира се, и вариант Фондът за гарантиране на влоговете да създаде своя самостоятелна система за оценка на риска на всяка от кредитните институции.
Идеята е, след като УС на фонда конкретизира конкретните параметри за оценка на риска, заедно с Асоциацията на търговските банки да бъде изготвен
модел за оценка
на рисковия профил на всяка институция и таблица за диференцирани вноски. Създаването му до голяма степен ще бъде улеснено и от влизането в сила на новите изисквания за капиталова адекватност, известни като Базел II, което ще стане през 2007 година.
Прилагането на диференцирания модел ще накара всички банки у нас да поискат да им бъде присъден кредитен рейтинг и той да бъде актуализиран поне един път в годината. Това ще позволи да се създаде база данни, чрез която състоянието на кредитните институции в България ще може да се сравнява по еднотипни показатели.
Засега очакванията са обаче фондът сам да изработи модела си за оценка, като комбинира в нея рейтингите, присъждани от международните компании, оценките, давани от БНБ по системата КАМЕЛС, и няколко допълнителни критерия. Само по този начин може да се изгради стройна и пълна система за оценка на риска, която би удовлетворила всички кредитни институции. Техните мениджъри и без това се отнасят доста ревниво към всяка промяна в правилата на банковия пазар. А размерът на вноските във Фонда за гарантиране на влоговете е доста болезнена тема, тъй като става дума за разходи, които директно влияят върху конкурентоспособността на банките. Във всеки случай каквато и да е новата система за оценка, тя трябва да води до повишаване на възможностите на фонда да защити спестяванията на гражданите и фирмите.
Банковите мениджъри смятат, че по всяка вероятност банките ще бъдат разпределяни в три групи съобразно получените оценки. Някои експерти са на мнение, че институциите, които попадат в групата с най-малка степен на риск, ще продължат да плащат годишни вноски, равни на 0.5% от общия размер на привлечените средства, докато за банките, влизащи в следващите две групи, тези вноски ще са завишени с определен коефициент. Как ще се определя той е въпрос на чисто математически изчисления. По-важно е каква ще е самата схема за оценка на риска, на която в крайна сметка ще се спрат експертите на фонда. Вероятно това ще стане ясно през 2007 г., когато всички останали законови промени във финансовия сектор, свързани с влизането на страната ни в ЕС, вече ще са факт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във