Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Слоновете ще се учат да танцуват

Из­пъл­ни­те­лният ди­рек­тор на “БО­РИ­КА - БАН­К­СЕР­ВИЗ” АД Лю­бо­мир Це­ков зак­ри XIX кон­фе­рен­ци­я­та по по­вод го­диш­на сре­ща на Асо­ци­а­ци­я­та на кли­рин­го­ви­те къ­щи в Ев­ро­па, про­ве­де­на на 23 и 24 ок­том­в­ри в Со­фия, с ед­на лю­бо­пит­на фра­за: “Кой каз­ва, че сло­но­ве­те не мо­гат да тан­цу­ват?” То­ва е заг­ла­ви­е­то на кни­га на Лу­ис В. Гер­с­т­нер - млад­ши, бивш шеф на IBM, кой­то в пе­ри­од на зас­той пре­ди де­се­ти­на го­ди­ни отър­ва ком­па­ни­я­та чрез смя­на на биз­нес мо­де­ла.

Тук тряб­ва да по­яс­ним, че “сло­но­ве­те” са бан­ки­те и кли­рин­го­ви­те къ­щи, ко­и­то дър­жат тра­ди­ци­он­ни­те ка­на­ли за раз­п­ла­ща­ния, а не­об­хо­ди­мост­та да се на­у­чат да тан­цу­ват ид­ва от пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во­то на ал­тер­на­тив­ни­те ка­на­ли. Ста­ва ду­ма за ком­па­нии ка­то PayPal, Skril, до­ри Google, ко­и­то аг­ре­сив­но ръ­фат все по-го­лям дял от па­за­ра на пла­теж­ни­те ус­лу­ги.

Кон­фе­рен­ци­я­та ми­на под мо­то­то “Тра­ди­ци­он­ни и ал­тер­на­тив­ни пла­теж­ни ус­лу­ги”. Цве­тан­ка Мин­че­ва, ди­рек­тор “Бан­ки­ра­не на дреб­но” в “УниК­ре­дит Бул­банк”, пред­с­та­ви впе­чат­ля­ва­ща ста­тис­ти­ка за раз­ви­ти­е­то на ал­тер­на­тив­ни­те ка­на­ли за раз­п­ла­ща­ния. Ако през 2013 г. тех­ни­ят дял в об­щи­те пла­ща­ния е бил 2.2%, през 2014-а се очак­ва да дос­тиг­нат 3.8%, а прог­но­зи­те са през 2015-а да дос­тиг­нат 7 про­цен­та. Поч­ти двой­ни­ят го­ди­шен ръст през пос­лед­ни­те го­ди­ни ка­ра пред­с­та­ви­те­ли­те на тра­ди­ци­он­ни­те сис­те­ми за раз­п­ла­ща­ния да се за­мис­лят и да тър­сят обяс­не­ние за та­зи “аг­ре­сия”.

От­че­те­но бе­ше, че всич­ки но­ви ал­тер­на­тив­ни иг­ра­чи стъп­ват стил­но вър­ху тех­но­ло­гич­ни­те ино­ва­ции, пре­дим­но ин­тер­нет и мо­бил­ни те­ле­фо­ни. Очи­ла­та на Google са са­мо един при­мер за бра­уз­ва­не­то на вир­ту­ал­но пор­т­мо­не за раз­п­ла­ща­ния и пре­во­ди. Но­ва­та сис­те­ма ApplePay - съ­що.

Та­ка ло­гич­но дой­де въп­ро­сът: В та­зи си­ту­а­ция къ­де е ро­ля­та и мяс­то­то на кли­рин­го­ви­те къ­щи в циф­ро­ви­за­ци­я­та на па­за­ра. Те ос­та­ват, но да­ли да сто­ят на до­из­жи­вя­ва­не и да нап­ра­вят не­об­хо­ди­мо­то, за да пред­ло­жат рав­нос­то­ен из­бор на кли­ен­ти­те? “Ето за­що се обе­ди­них­ме око­ло те­за­та, че ние, сло­но­ве­те на то­зи па­зар, тряб­ва да се на­у­чим да тан­цу­ва­ме, и то под свир­ка­та на кли­ен­та”, ка­за Це­ков.

Тра­ди­ци­он­ни­те ка­на­ли за раз­п­ла­ща­ния имат ед­но не­ос­по­ри­мо пре­дим­с­т­во (за­се­га). То­ва е за­щи­та­та на тран­зак­ци­и­те, т.е. си­гур­ност­та за кли­ен­ти­те. То­ва е та­ка, за­що­то ре­гу­ла­ци­и­те за бан­ки­те и за дей­ност­та им са да­леч по-стро­ги, от­кол­ко­то към ал­тер­на­тив­ни­те дос­тав­чи­ци на пла­теж­ни ус­лу­ги. Та­ка­ва е тра­ди­ци­я­та, а и па­зар­ни­ят дял на бан­ки­те за­се­га е впе­чат­ля­ващ. Но оче­вид­но тряб­ва да за­ло­жат на аг­ре­сив­на стра­те­гия за прив­ли­ча­не на кли­ен­ти, ако ис­кат да за­па­зят по­до­ба­ва­що мяс­то в пред­по­чи­та­ни­я­та на след­ва­що­то по­ко­ле­ние.

 

Преди двадесет години се създава Асоциацията на клиринговите къщи от Централна и Източна Европа. Преди четири години се решава в нея да се приемат и страни от Западна Европа. На тазгодишната среща присъстваха представители на Холандия, Белгия, Англия, Португалия, Испания, Италия, Швеция. Общо 25 държави от Европа изпратиха свои представители в София. Следващата среща ще бъде в Унгария догодина.
Лекторите на тазгодишната конференция в София, на която медиен партньор беше в. “БАНКЕРЪ”, бяха условно разделени на три групи. Първата включваше представители на банковия сектор и независими регулатори като Банката за международни разплащания в Базел. Работна група от нея представи свое изследване на пазарните реалности. Във втората група бяха представителите на иновативните компании като Innopay и Vocalink, а в третата - пазарни анализатори като Е[email protected], които представиха последните тенденции в цифровия свят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във