Банкеръ Daily

Финансов дневник

Скъсява се срокът за междуфирмените разплащания

С десет дни се скъсява времето за междуфирмените плащания в България. Това съобщава Българската търговско-промишлена палата (БТПП), базирайки се на доклад, изготвен от Intrum, за разплащанията от и към бизнеса. Проучването обхваща 29 страни в Европа. Проведено е сред 9607 компании, като в него са отразени данни в периода януари-март на 2017-а и на 2018 година.

Очертава се ясна положителна тенденция към по-гъвкаво разплащане на задълженията между компаниите. За 2018-а срокът е сведен до 27 дни, а е бил  37 дни година по-рано. Що се отнася до плащанията публичен сектор - бизнес, в България периодът на разплащане на задълженията е 30 дни през 2018 г. и 31 дни през 2017-а.

Резултатите от изследването показват, че средноевропейското време за междуфирменото разплащане е 34 дни, като се отчита подобрение спрямо 2017 г., когато периодът е бил 37 дни.

Тревожно е, че плащанията от публичния сектор към бизнеса отнемат повече време -  средно 40 дни в Европа, въпреки факта, че директивата е задължителна за публичния сектор.

Припомняме, че още през 2011 г. БТПП изрази своята подкрепа за изменение и допълнение на Търговския закон, хармонизиран с Директива  2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, с която срокът за разплащане между страните по търговска сделка не може да надвишава 60 дни, а когато длъжникът е публичен възложител, срокът за изпълнение на паричното задължение не може да надвишава повече от 30 дни. В България това е уредено  в чл.303а от Търговския закон, който освен посочените срокове допуска и изключение, като предвижда, че разплащането може да надвиши посочените периоди, когато това се налага от естеството на стоката или услугата, или по друга важна причина, ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави.

Латвия, Естония и Ирландия са лидери с  най-късо  време за разплащане между компаниите - съответно 18, 19 и 20 дни. Точно обратната е ситуацията в Португалия - 66 дни, в  Босна и Херцеговина - 56, и Италия - 56 дни, които са нужни, за да се получат плащания за извършена услуга или продадена стока.

В отношенията между бизнеса и крайните потребители експертите наблюдават по-кратък срок за разплащане, в сравнение с корпоративните разплащания. Средното време, което е нужно в Европа, е 22 дни през 2018 г. и 27 дни през 2017 година.

В България плащанията между бизнес и крайни потребители  отнемат  средно 20 дни през 2018 г., а през 2017 г. - 19 дни. Лидер отново са Прибалтийските републики, а най-дълго време за разплащане между бизнеса и клиентите отнема това в  Испания(43), в Босна и Херцеговина (39) и в Португалия (39).

Основният извод от цялостното изследване показва, че клиентите все още плащат късно, но бизнесът в цяла Европа, изглежда, е станал малко по-устойчив, когато става дума за способността на предприемачите и търговците  да се справят с последиците от забавянето на плащанията.

Оказва се, че шест от десет компании предпочитат да има по-дълъг период за разплащане, за да могат да планират по-добре паричните си потоци и реализацията на продуктите, като по този начин те са по-сигурни и спокойни. А 20% от бизнеса изразява мнението, че ако разплащането между контрагентите се подобри, ще се ускори и процесът по наемане на кадри.

Според БТПП  обезпокоително все още е, че плащанията от публичния сектор към компаниите в страната отнемат повече време, отколкото корпоративните плащания. Напомняме, че към 31 март 2018-а просрочените задължения от страна на държавата към бизнеса и гражданите са близо 328 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във