Банкеръ Daily

Финансов дневник

Синдиците на КТБ оспорват прихващания за 474 млн. лева

Срещу целенасочените действия на недобросъвестните длъжници да осуетяват събирането на вземанията на "Корпоративна търговска банка" АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), синдиците на КТБ АД (н) са предприели и предприемат всички допустими от закона действия в защита интересите на кредиторите на банката. Пише в съобщение на сайта на банката, обявена в несъстоятелност.

В две последователни публикации синдиците на КТБ АД (н) представиха анализ на длъжниците на банката, които са най-активни в опитите си да противодействат на насочените срещу тях действия по събиране на вземанията на КТБ АД (н) и пълен списък на некоректните длъжници на КТБ АД (н). Логичното продължение на тази тема е представяне на дейността на синдиците на КТБ АД (н) срещу некорeктните длъжници. В тази връзка категорично може да се заяви, че към всеки актив на КТБ АД (н), за който е икономически обосновано да се предприемат законни действия по събирането му, са предприети, продължават и ще продължават да се предприемат всички възможни такива, за да бъде включен той в масата на несъстоятелността, която подлежи на разпределяне между кредиторите на банката.

Полезен индикатор за извършваните действия срещу некорeктните длъжници е обобщената справка за участието на  синдиците на КТБ АД (н) в производствата по дела, по които банката е страна, и заведени от нейно име дела, регламентирано в чл. 31, ал. 7 от Закона за банковата несъстоятелност.

Към края на януари 2017 г. синдиците на КТБ АД (н) и техни законни представители, защитаващи интересите на банката, участват в над 1100 дела, като този брой непрекъснато нараства.  

Справката за разпределението на делата според вида на съдебното производство и общия материален интерес, за който се претендира, към 31 януари 2016 г. е показан в прикачената таблица.

При анализа на съдържащата се в таблицата информация относно материалния интерес на предприетите от синдика на КТБ АД (н) действия във връзка със събиране и обезпечаване вземанията на банката, следва да се отчете факта, че синдикът използва всички позволени от закона способи за събиране и обезпечаване на вземанията. В тази връзка в някои от случаите едно и също вземане е предмет едновременно на заповедно, установително, изпълнително производство, както и се събира в рамките на универсално принудително изпълнение и/или по реда на ЗОЗ. При това е възможно едно и също вземане да се събира от различни задължени по кредита лица по различен процесуален ред с оглед осигуряване на по-голям процент на събираемост на дълга.

Съдебните производства приоритетно се водят в съдилищата на територията на Република България. Тези производства са триинстанционни, което означава, че за приключването им е необходимо време и резултатите от тях могат да се очакват в бъдеще. Следва да се има предвид и обстоятелството, че синдиците на КТБ АД (н) прилагат нови процедури в българското законодателство, за които няма съдебна практика.    

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във