Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Шушу-мушу книжата се приравняват към българските ДЦК

Дойче Банк ще поддържа регистър на преките кредитори на държавата ни

Шултшайн-ите, които вече си спечелиха сред българските финансисти шеговитото прозвище шушу-мушу книжа, ще могат да се ползват като обезпечение от банките, обслужващи бюджетни организации. Това е смисълът на твърде неясното съобщение за решението, което Министерският съвет прие на 4 декември. То гласи: Правителството одобри споразумения за учредяване на залози между Република България, представлявана от министъра на финансите като кредотополучател, и Дойче Банк Акциенгезелшафт - като регистратор, регламентиращи създаването на обезпечение по отношение на договорите за прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени проценти с падеж 2020, 2023 и 2028 година. Договорите бяха подписани на 4 ноември тази година.


Дойче Банк бе избрана от българската държава за организатор на консорциум, който да отпусне преки кредити със срокове на погасяване от седем, десет и петнадесет години. Общият им размер е 350 млн. евро. Самата Дойче Банк , в сътрудничество с австрийската Райфайзенбанк, има ангажимента да събере заявките от финансови институции, желаещи да участват в консорциума, който ще кредитира България. Конкретните участници в него ще бъдат определени на базата на най-добрите поръчки. Въз основа на тях ще бъдат определени размерът и цената на всеки един от трите вида заеми според сроковете. Цялата тази процедура вече е в ход.


Важна техническа подробност е, че всеки от участниците в консорциума ще получи специално удостоверение - т.нар. шултшайн , за размера на кредита, който е предоставил на страната ни. Тези удостоверения ще са със статут на българска държавна ценна книга. За целта в чл.96 на все още неприетия Закон за държавния бюджет за 2014-а е записан специален текст. Тези удостоверения ще позволят на всеки от участниците в консорциума да продава, или както се казва на юридически език - възмездно да прехвърля вземането си от българската държава на трети лица. Ще рече, че всяка българска банка може да си купи такова вземане от участник в консорциума. Конкретните правила за подобно прехвърляне в момента се уточняват между Дойче Банк, представителите на Министерството на финансите и отделните финансови институции, проявили интерес към участие в консорциума.


Но за да бъдат приравнени изцяло шултшайните към българските ДЦК, правителството взе специално решение те да могат да се ползват като обезпечение от банките,обслужващи българските бюджетни плащания. Според текстовете на чл.151 и 152 от Закона за публичните финанси банките трябва да обезпечат на 100% с ДЦК всички средства по бюджетни сметки, които се намират по сметки след решението на Министерския съвет от 4 декември, това обезпечаване ще може да става и с размера на преките вземания по кредита, организиран от Дойче Банк, които ще се удостоверяват с шултшайните. За да е по-лесна и прозрачна търговията с тези вземания, германската банка ще трябва да учреди и да поддържа специален регистър на кредиторите, участващи в консорциума.

Facebook logo
Бъдете с нас и във