Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Щонов на прокурор заради концесия на “Каолин”

Ми­нис­тъ­рът на ико­но­ми­ка­та и енер­ге­ти­ка­та в слу­жеб­но­то пра­ви­тел­с­т­во Ва­сил Що­нов е на­ру­шил раз­по­реж­да­не на пет­ч­ле­нен със­тав на Вър­хов­ния ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд, ко­е­то заб­ра­ня­ва до­бив на кварц (ка­о­ли­но­ва су­ро­ви­на) от на­хо­ди­ще Ба­ла­ба­на, Си­лис­т­рен­с­ко. Раз­ре­ше­ни­е­то за до­бив е би­ло да­де­но на “Ка­о­лин”, кой­то бе соб­с­т­ве­ност на кон­т­ро­ли­ра­но­то от биз­нес­ме­на Иво Про­ко­пи­ев дру­жес­т­во “Ал­фа Фи­нанс хол­динг”, а той го преп­ро­да­де на гер­ман­с­ка­та фир­ма “Квар­ц­вер­ке”.

На 7 март та­зи го­ди­на оба­че пет­ч­ле­нен със­тав на ВАС е от­ме­нил из­да­де­на­та през 2010 г. кон­це­сия за до­бив. А на 16 юни то­га­ваш­ни­ят ми­нис­тър на ико­но­ми­ка­та и енер­ге­ти­ка­та Дра­го­мир Стой­нев из­да­ва за­по­вед за за­ли­ча­ва­не на тър­гов­с­ко от­к­ри­тие за ин­дус­т­ри­ал­ни ми­не­ра­ли - кварц-ка­о­ли­но­ва су­ро­ви­на.

Пре­ди ня­кол­ко дни - на 8 ок­том­в­ри та­зи го­ди­на, оба­че ми­нис­тър Що­нов от­ме­ня та­зи за­по­вед на Стой­нев и на прак­ти­ка от­ме­ня ре­ше­ни­е­то на Вър­хов­ния ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд. То­ва съ­об­щи ли­де­рът на по­ли­ти­чес­ка пар­тия ПК “Еког­лас­ност” Емил Ге­ор­ги­ев. Той по­со­чи, че от­мя­на­та на за­по­вед­та на ми­нис­тър Стой­нев и пре­неб­рег­ва­не­то на ре­ше­ни­е­то на съ­да се дъл­жи на на­тиск от стра­на на пос­ла­ни­ка на Гер­ма­ния у нас Ма­ти­ас Хьоп­ф­нер. Ге­ор­ги­ев по­ка­за ко­рес­пон­ден­ция меж­ду Хьоп­ф­нер и бъл­гар­с­ко­то Ми­нис­тер­с­т­во на ико­но­ми­ка­та и енер­ге­ти­ка­та, в ко­я­то гер­ман­с­ки­ят пос­ла­ник по­соч­ва, че слу­ча­ят се сле­ди от­б­ли­зо от чуж­дес­т­ран­ни­те ин­вес­ти­то­ри и то­ва мо­же да пов­ли­яе на ин­вес­ти­ци­он­ния кли­мат у нас.

Ге­ор­ги­ев за­я­ви, че е по­да­ден сиг­нал в про­ку­ра­ту­ра­та сре­щу длъж­нос­т­ни­те ли­ца в ми­нис­тер­с­т­во­то, сред ко­и­то е и Що­нов - за не­из­пъл­не­ние на съ­деб­но раз­ре­ше­ние. То­ва спо­ред еко­ли­де­ра мо­же да стру­ва на ня­ко­го до три го­ди­ни зат­вор и 5 хил. лв. гло­ба.

Еко­ак­ти­вис­ти­те за­я­ви­ха, че нес­лу­чай­но на­хо­ди­ще­то в Ба­ла­ба­на е кон­цен­т­ри­ра­ло тол­ко­ва вни­ма­ни­е­то на ин­вес­ти­то­ри­те. По ду­ми­те на Ге­ор­ги­ев там има за­ле­жи на кварц и ка­о­лин, оце­не­ни по се­гаш­ни­те па­зар­ни це­ни за 1.8 млрд. до­ла­ра. В мо­мен­та пла­ни­ра­ни­ят го­ди­шен до­бив от то­ва на­хо­ди­ще е за 350 хил. т ма­те­ри­ал, чи­я­то стой­ност е око­ло 15 млн. до­ла­ра. Но пос­тъп­ле­ни­я­та в бю­дже­та от то­ва се рав­ня­ват на ед­ва 280 хил. ле­ва. “То­ва е по­вод ние да по­ис­ка­ме ми­ни­мал­но­то кон­це­си­он­но въз­наг­раж­де­ние да бъ­де в раз­мер на 30% от при­хо­ди­те от до­би­ти­те су­ро­ви­ни, не­за­ви­си­мо да­ли ста­ва въп­рос за кварц, за зла­то или за дру­ги под­зем­ни из­ко­па­е­ми”, ка­за още Ге­ор­ги­ев.

“Ка­о­лин” се оказ­ва ком­па­ни­я­та с един от най-яр­ки­те скан­дал­ни оре­о­ли на бъл­гар­с­кия пре­ход. Пос­лед­ни­те но­ви­ни око­ло нея пуб­ли­ку­вах­ме в пре­диш­ния брой на вес­т­ни­ка. След ка­то пре­ди ме­сец с пос­та­нов­ле­ние на за­мес­т­ник-пред­се­да­те­ля на КФН, ръ­ко­во­дещ уп­рав­ле­ние “Над­зор на ин­вес­ти­ци­он­на­та дей­ност” Ни­ко­лай По­пов, бе на­ло­же­на гло­ба в раз­мер на 500 лв. сед­мич­но на Иво Про­ко­пи­ев (в ка­чес­т­во­то му на пред­с­тав­ля­ващ “Ал­фа Фи­нанс Хол­динг” АД) се­га дой­де ред за съ­ща­та сан­к­ция и на глав­ния ме­ни­джър - Юри Бо­го­ми­лов Ка­та­нов, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на хол­дин­га. Ос­но­ва­ни­е­то е ед­но и съ­що - че кри­ят до­го­во­ра (“неп­ред­с­та­вя­не­то в ця­лост” е тер­ми­нът в пос­та­нов­ле­ни­е­то) за “Ка­о­лин” меж­ду про­да­ва­ча “Ал­фа фи­нанс хол­динг” и ку­пу­ва­ча Quarzwerke Gmbh.

“Ал­фа Фи­нанс Хол­динг” АД - съ­от­вет­но пред­с­тав­ля­ва­щи­те го, де­мон­с­т­ри­рат сис­тем­но не­за­чи­та­не и не­из­пъл­не­ние на ак­то­ве на КФН и влез­ли в си­ла съ­деб­ни ре­ше­ния на ВАС, е ста­но­ви­ще­то на Ко­ми­си­я­та за фи­нан­сов над­зор по от­но­ше­ние на биз­не­са на Иво Про­ко­пи­ев. То­ва е гру­бо по­газ­ва­не на за­ко­ни­те на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия”, смя­та ко­ми­си­я­та. “БАН­КЕ­РЪ” на­у­чи, че пре­ди бро­е­ни дни КФН е из­бъл­ва­ла но­ви де­сет ре­ше­ния за сан­к­ции към хол­дин­га за кон­к­рет­ни сдел­ки, де­тай­ли от ко­и­то се па­зят в тай­на от об­ли­га­ци­о­не­ри­те. То­ва са ре­ше­ния за при­ну­ди­тел­ни ад­ми­нис­т­ра­тив­ни мер­ки (ПАМ) сре­щу хол­дин­га с но­ме­ра от 778 до 788 по ре­гис­т­ра­ци­я­та на ко­ми­си­я­та.

Друг проб­лем, спо­ред Ге­ор­ги­ев, е, че Що­нов, от­ме­няй­ки за­по­вед­та на Дра­го­мир Стой­нев, се е под­пи­сал на ла­ти­ни­ца. Ли­де­рът на Еког­лас­ност” по­со­чи, че все­ки мо­же да се под­пис­ва по ка­къв­то на­ме­ри на­чин, но ко­га­то е пред­с­та­ви­тел на бъл­гар­с­ка­та дър­жа­ва, то той тряб­ва да по­ло­жи под­пи­са си на ки­ри­ли­ца. “О, не­ра­зум­ний ми­нис­т­ре, по­ра­ди що се сра­миш да се на­ре­чеш Бъл­га­рин?”, въз­к­лик­на Ге­ор­ги­ев, переф­ра­зи­рай­ки веч­на­та фра­за на Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във