Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Шок и ужас след доклада за КТБ

Обя­ве­на­та от БНБ не­об­хо­ди­мост от 4.222 млрд. лв. до­пъл­ни­тел­ни про­ви­зии  в час­т­на­та фи­нан­со­ва ин­с­ти­ту­ция по­дейс­т­ва ка­то гръм от че­ти­ри­тон­на бом­ба в бан­кер­с­ка­та и фи­нан­со­ва­та об­щ­ност. Ако ня­кой ус­пя да из­ра­зи най-доб­ре шо­ка от това число, то­ва е фи­нан­со­ви­ят ана­ли­за­тор Све­то­зар Гле­да­чев. “То­ва чис­ло не мо­же да бъ­де вяр­но! Или ако е вяр­на, то в БНБ не един, а це­ли от­де­ли са за раз­с­т­рел! Или най-мал­ко­то за зат­вор”, за­я­ви Гле­да­чев. И съ­щев­ре­мен­но из­ра­зи все­об­що­то усе­ща­не на фи­нан­сис­ти­те, че сер­ви­ра­на­та от Цен­т­рал­на­та бан­ка ин­фор­ма­ция е не­ко­рек­т­на.

“Цел­та на чис­ло­то 4.2 ми­ли­ар­да е КТБ да фа­ли­ра на вся­ка це­на и ни­кой да ня­ма же­ла­ние да я спа­си”, за­я­ви Гле­да­чев.

Пот­ре­сен от док­ла­да е и Емил Хър­сев. “Ако то­ва е ис­тин­с­ко­то със­то­я­ние и чис­ла­та са вер­ни, то прос­то ня­ма бан­ка и ня­ма как­во да се спа­ся­ва. При­е­мем ли та­зи оцен­ка за вяр­на, бан­ка ве­че не съ­щес­т­ву­ва. Ос­та­ва да пре­да­дем на ис­то­ри­я­та мо­щи­те й и да за­поч­нем да тър­сим как­во е то­ва бе­зум­но прес­тъп­ле­ние, ко­е­то е до­ве­ло 80% от суб­с­тан­ци­я­та на ед­на бан­ка да из­чез­не. За мен не е яс­но то­ва одит ли е и на кои точ­но стан­дар­ти от­го­ва­ря. Аз по­не в съ­об­ще­ни­е­то не виж­дам док­лад, а из­вад­ки, док­ла­да все още го ча­кам. Твър­де­ни­е­то, че има гру­па кре­ди­ти на об­ща стой­ност 3.5 млрд. лв., чи­е­то обез­пе­че­ние е 3%, е не­що страш­но. То­ва оз­на­ча­ва не из­чез­ва­не, от­к­рад­ва­не, а прос­то ани­хи­ла­ция, за­що­то обез­пе­че­ни­е­то за­поч­ва обик­но­ве­но на 100 про­цен­та!”, обяс­ни Хър­сев.

Що се от­на­ся до твър­де­ни­я­та на БНБ, че над­зо­рът е бил заб­лу­ден, Хър­сев ка­за: “Аз поз­на­вам ко­ле­ги­те там, ко­и­то са прек­рас­ни спе­ци­а­лис­ти. Ра­бо­тил съм с тях и ви уве­ря­вам, че те мно­го труд­но мо­гат да бъ­дат заб­лу­де­ни. Ше­фът на бан­ко­вия над­зор г-н Гу­нев съ­що го поз­на­вам от 20 го­ди­ни ка­то из­к­лю­чи­тел­но опи­тен, ква­ли­фи­ци­ран, чес­тен и съ­вес­тен чо­век. Жи­во­тът му е ми­нал в бан­ко­вия над­зор. Га­ран­ти­рам ви, че те­зи хо­ра не мо­гат да бъ­дат заб­лу­де­ни”.

Бив­ши­ят фи­нан­сов ми­нис­тър Хрис­ти­на Ву­че­ва и ом­буд­с­ма­нът Кон­с­тан­тин Пен­чев пък по­со­чи­ха дру­га лип­са на ло­ги­ка в дейс­т­ви­я­та на БНБ. Спо­ред За­ко­на за бан­ки­те БНБ има пет дни, след ка­то се ос­че­то­во­дят за­гу­би­те, за да от­не­ме ли­цен­за на КТБ. То­ва оз­на­ча­ва, че ня­ма тех­но­ло­гич­но вре­ме за спа­ся­ва­не­то й, още по­ве­че че е не­ве­ро­ят­но да се на­ме­ри ин­вес­ти­тор, кой­то да оси­гу­ри та­ка­ва фан­тас­тич­на под­к­ре­па. Спо­ред Пен­чев, ако се при­е­ме, че одит­ни­ят док­лад за КТБ е дос­то­ве­рен, БНБ е длъж­на вед­на­га да от­не­ме ли­цен­за й.

Вес­т­ник “БАН­КЕ­РЪ” до­пус­ка оба­че и друг въз­мо­жен ва­ри­ант - БНБ да вне­се, как­то обя­ви, одит­ни­те док­ла­ди в пар­ла­мен­та още в пър­вия му ра­бо­тен ден в по­не­дел­ник (27 ок­том­в­ри). А пър­ва­та ра­бо­та на де­пу­та­ти­те да е при­е­ма­не­то на за­ко­на “Пе­ев­с­ки-Цо­нев”, не­кол­кок­рат­но анон­си­ран от ли­де­ра на ДПС Лют­ви Мес­тан. Зву­чи поч­ти не­ве­ро­ят­но той да бъ­де одоб­рен на две че­те­ния за бро­е­ни дни, но не е не­въз­мож­но. Ако то­ва се слу­чи, ще оз­на­ча­ва, че раз­в­ръз­ка­та е кон­сул­ти­ра­на и до­го­во­ре­на пред­ва­ри­тел­но - да­леч пре­ди да е яс­но кой с ко­го ще се ко­а­ли­ра и с чия па­те­ри­ца ще уп­рав­ля­ва.

Хрис­ти­на Ву­че­ва из­ра­зи не­до­ве­ри­е­то си към дан­ни­те на БНБ във връз­ка с въ­ве­де­на­та от нея в дви­же­ние но­ва ме­то­ди­ка за оцен­ка. “Го­во­ри се за дуп­ка от 4.2 млрд. ле­ва. Как­во зна­чи та­зи дуп­ка - то­ва е мал­ко ху­до­жес­т­ве­но оп­ре­де­ле­ние. На 31 юли в съ­об­ще­ни­е­то на БНБ, с ко­е­то се прие от­че­тът на квес­то­ри­те, към та­зи да­та се по­соч­ват за­гу­би от 62 млн. ле­ва. След то­ва оба­че от тях се е ис­ка­ло да се про­ме­нят пра­ви­ла­та и към днес из­ли­за су­ма­та от 4.2 млрд. ле­ва”.

Ом­буд­с­ма­нът бе­ше по-ди­рек­тен: “Аз лич­но не вяр­вам на ни­що, ко­е­то се случ­ва с КТБ. Ка­то граж­да­нин не вяр­вам, за­що­то те тол­ко­ва мно­го ни лъ­га­ха и тол­ко­ва про­ти­во­ре­чи­ви ин­фор­ма­ции по­лу­ча­вах­ме през те­зи че­ти­ри ме­се­ца. Та на­ли мал­ко пре­ди КТБ да бъ­де зат­во­ре­на и пос­та­ве­на под спе­ци­а­лен над­зор на 20 юни та­зи го­ди­на, БНБ й раз­ре­ши да ку­пи бан­ка “Кре­ди Аг­ри­кол - Бъл­га­рия” (се­га бан­ка “Вик­то­рия”). То­ест, след­ва да се пред­по­ла­га, че е нап­ра­вен ня­ка­къв мно­го под­ро­бен одит на със­то­я­ни­е­то на КТБ. А мал­ко след то­ва тя бе­ше вка­ра­на в осо­бен над­зор. И пър­ви­те док­ла­ди на квес­то­ри­те бя­ха дос­та об­на­деж­да­ва­щи. Се­га из­вед­нъж след че­ти­ри ме­се­ца мъл­ча­ние от БНБ се ока­за, че то­ва не е бан­ка, а е чер­на дуп­ка. Тол­ко­ва ли труд­но се пра­ви раз­ли­ка меж­ду бан­ка и чер­на дуп­ка?”

Бив­ши­ят шеф на Смет­на­та па­ла­та Ва­ле­ри Ди­мит­ров е ка­те­го­ри­чен, че БНБ не е уп­раж­ни­ла власт­та, ко­я­то има, за да при­ло­жи оз­д­ра­ви­тел­ни мер­ки в пе­ри­о­да на осо­бен над­зор над КТБ. “Ви­на­ги съм бил на мне­ние, че та­зи бан­ка тряб­ва да се спа­ся­ва. В мо­мен­та оба­че ми се стру­ва, че мар­ка­та, бран­дът КТБ е ув­ре­де­на не­поп­ра­ви­мо. Ед­ва ли та­зи бан­ка мо­же да бъ­де спа­се­на, ако в нея се на­ле­ят как­ви­то и да е сред­с­т­ва, за­що­то то­ва ня­ма да ус­по­кои вло­жи­те­ли­те. Ре­ше­ни­е­то те­жи вър­ху пле­щи­те на УС на БНБ.

На ос­но­ва­та на оди­тор­с­кия док­лад квес­то­ри­те тряб­ва да из­чис­лят ка­пи­та­ло­ва­та адек­ват­ност и то­га­ва при от­ри­ца­тел­на ка­пи­та­ло­ва адек­ват­ност УС на БНБ тряб­ва не­за­бав­но да под­ло­жи бан­ка­та на лик­ви­да­ция. Въз­мож­но е оба­че ло­ши­те ак­ти­ви да се по­е­мат от дру­га бан­ка. Час­ти от биз­не­са мо­же да бъ­дат по­гъл­на­ти от дру­ги бан­ки и сред­с­т­ва­та от пог­лъ­ща­не­то да оти­дат за обез­пе­че­ние. Но то­ва е аб­сур­ден док­лад, счи­там, че е мно­гок­рат­но пре­у­ве­ли­чен. Ня­ма та­ко­ва не­що ка­то не­о­без­пе­че­ни кре­ди­ти в та­ки­ва раз­ме­ри. Смя­там, че док­ла­дът це­ле­на­со­че­но е лош, но чак пък тол­ко­ва?!”, за­я­ви Ва­ле­ри Ди­мит­ров.

Ше­фо­ве на бан­ки съ­що са по­ра­зе­ни от чис­ла­та. “Шо­ки­ра­на съм, че по­доб­ни не­ща са се слу­чи­ли в на­ша­та бан­ко­ва сис­те­ма. Ще има по­кач­ва­не на лих­ви­те, а па­ри­те във Фон­да за га­ран­ти­ра­не на вло­го­ве са не­дос­та­тъч­ни да пок­ри­ят дуп­ка­та в тре­зо­ра. Раз­ли­ка­та ще се тър­си от­но­во от бан­ко­вия сек­тор чрез еми­си­о­нен за­ем. Мал­ка е ве­ро­ят­ност­та кре­ди­ти­те от КТБ да бъ­дат по­га­се­ни”, ко­мен­ти­ра глав­ни­ят из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на “Бан­ка ДСК” Ви­о­ли­на Ма­ри­но­ва.

Из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на “Уник­ре­дит Бул­банк” Ле­вон Хам­пар­цу­мян пък за­я­ви, че ако чис­ла­та са вер­ни, е без­с­мис­ле­но да се пъл­ни “ка­ца без дъ­но”. “КТБ тех­ни­чес­ки не е фа­ли­ра­ла, но най-ве­ро­ят­на­та хи­по­те­за е от­не­ма­не на ли­цен­за и не­със­то­я­тел­ност.” За раз­ли­ка от Ви­о­ли­на Ма­ри­но­ва, Хам­пар­цу­мян пред­ло­жи дър­жа­ва­та да по­мог­не на бан­ки­те за из­п­ла­ща­не на га­ран­ти­ра­ни­те от за­ко­на де­по­зи­ти с из­тег­ля­не на нов дълг в рам­ки­те на 1.5 млрд. ле­ва. Ко­га­то сред­с­т­ва­та ста­нат раз­по­ла­га­е­ми, дреб­ни­те вло­жи­те­ли в КТБ ще имат дос­тъп до тях не са­мо в кло­но­ве­те на тре­зо­ра, но и в офи­си­те на два-три от по-го­ле­ми­те фи­нан­со­ви ин­с­ти­ту­ции. Спо­ред Хам­пар­цу­мян фир­ми­те и фи­зи­чес­ки­те  ли­ца с ре­ал­на дей­ност ще пла­тят кре­ди­ти­те си, но част от тях мо­же да бъ­дат от­пи­са­ни, ко­га­то ста­нат яс­ни от­но­ше­ни­я­та им с тре­зо­ра.

Ше­фът на “Бул­банк” пос­та­ви въп­ро­са за съ­от­но­ше­ни­е­то на от­го­вор­нос­ти­те. “Пър­во, ня­кой да­ва не­о­без­пе­че­ни кре­ди­ти. Вто­ро, ня­кой го про­ве­ря­ва еже­год­но и му под­пис­ва от­че­ти­те. Тре­то, пър­ви­ят и вто­ри­ят по­да­ват ин­фор­ма­ция до БНБ. Чет­вър­то, БНБ ра­бо­ти с по­да­де­на­та ин­фор­ма­ция. Но са­ма­та тя тряб­ва да из­вър­ш­ва нас­рещ­ни про­вер­ки. Сте­пе­ну­вай­те ви­ни­те”, по­съ­вет­ва Хам­пар­цу­мян.  В съ­що­то вре­ме той смя­та, че пра­ви­тел­с­т­во­то не тряб­ва да се ме­си в то­зи ка­зус, кой­то е от ком­пе­тен­ци­и­те на БНБ. Спо­ред не­го там ра­бо­тят  “хо­ра из­к­лю­чи­тел­но про­фе­си­о­нал­ни, ико­и­то раз­би­рат как­во пра­вят”. Евен­ту­ал­но пос­та­вя­не в не­със­то­я­тел­ност на КТБ ня­ма­ло да ока­же не­га­тив­но вли­я­ние вър­ху ця­ла­та бан­ко­ва сис­те­ма, ко­я­то ве­че ня­кол­ко ме­се­ца след на­ча­ло­то на ка­зу­са по­каз­ва, че ус­то­я­ва. Па­ра­док­сът бил в то­ва, че го­ле­ми­те кре­ди­ти са от­пус­на­ти на те­сен кръг фир­ми, ко­е­то ще ог­ра­ни­чи вли­я­ни­е­то на фа­ли­та й вър­ху ця­ла­та сис­те­ма. Ше­фът на “Бул­банк” не смя­та оба­че, че евен­ту­ал­но зат­ва­ря­не на КТБ ще ока­же не­га­тив­но вли­я­ние вър­ху раз­ме­ра на лих­ви­те.

Facebook logo
Бъдете с нас и във