Банкеръ Daily

Финансов дневник

Сезираха КФН за волните съчетания на Любомир Христов

Евелина Милтенова
S 250 f23be77a c280 489f 8f08 770e65456e37
S 250 3a5bb350 f4b3 4b82 be1c 4621247088ea

Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване – БАДДПО, е изпратила писмо, с което сезира КФН за медийни публикации и неверни твърдения относно дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване с автор Любомир Христов. Асоциацията се обръща кам тях „по повод обстоятелството, че от години, а в последните месеци особено интензивно и с явно търсене на публичност, конкретни лица самоопределящи се за експерти в областта на допълнителното пенсионно осигуряване, непрекъснато разпространяват чрез медийни публикации неверни твърдения относно дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване и отговорност на последните към осигурените лица и поверените им за управление средства от осигурителни вноски на осигурените лица”.

Преобладаващата част от тези статии, които имат общ знаменател, а именно откровено злонамерени внушения и въвеждане в заблуждение на гражданите относно същността на допълнителното пенсионно осигуряване, дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване и методиките за формиране на пенсиите на осигурените лица, са с автор г-н Любомир Христов. По-нататък в птисмото се цитират статии с открито връждебно отношение към втория пенсионен стълб.

В посочените статии на автора се съдържат не само тенденциозно представени данни, които са разгледани в аспект, „удобен“ за тезите на автора, но почти всяка от тези публикации завършва с призиви като: „Който иска допълнителна пенсия, бяга от пенсионните фондове, спестява допълнително и инвестира самостоятелно в подходящ за себе си глобално диверсифициран портфейл при ниски такси и нисък праг на инвестиране. Лесно е. Ако не знае как – да пита: [email protected]“ – в статията от 05.10.2020г.; или „Бягайте по-бързо от лъжците и измамниците, скупчили се в БАДДПО. Лесно е – със Заявление, подадено в НАП.“ – в статията от 12.07.2020г.

Видно от цитираното по-горе освен разпространението на неверни твърдения спрямо дейността на дружествата за социално осигуряване, г-н Любомир Христов използва тези статии за набиране на потенциални клиенти, на които да предоставя финансови консултации, тъй като г-н Христов лично посочва на страницата си, че е съосновател и председател на ИДФК (Институт на дипломираните финансови консултанти – http://idfk.org ). Институтът е единствената у нас сертифицираща организация в сферата на личните финанси, която присъжда званието “ДФК “ “Дипломиран финансов консултант” – знак на професионализъм и етичност във финансовите услуги – на отговарящите на условията. Същевременно на посочената интернет страница на Институт на дипломираните финансови консултанти се установява, че това е Сдружение "Институт на дипломираните финансови консултанти", ЕИК по Булстат: 131270151, което е в частна полза, като съгласно приложената справка от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, председатели на това сдружение са Ясер Омер Ел Амин и Стефан Христов Петранов. В този смисъл г-н Любомир Христов дори не е член на Управителния съвет на сдружението още по-малко председател, за какъвто се представя в своята интернет страница, което поражда допълнителни съмнения за неговата добросъвестност, особено в контекста на на неговите публикации.

Същевременно, предвид посочването на въпросния Институт на дипломираните финансови консултанти установихме, че на интернет страницата на това сдружение, самоопределило се като „стандартоопределящ и дисциплиниращ орган в областта на индивидуалните и семейни финансови услуги“ се съдържат също публикации на г-н Любомир Христов със същото звучене, като вече цитираните по-горе. Отделно от това чрез интернет страницата на разглежданото сдружение се предлага:

1.    възможност да станете „дипломиран“ финансов консултант, като обучението и изпита се осъществява от самото сдружение – неясно в качеството на каква обучаваща организация?!?; и/или

2.    да ползвате финансов консултант, като „потърсете ДФК® за компетентен, професионален, етичен финансов съвет“ - https://idfk.org/faq/consumer/.

С оглед посоченото, сезираме Комисията за финансов надзор, като компетентния орган, да провери дейността на г-н Любомир Христов, както и на Сдружение "Институт на дипломираните финансови консултанти", ЕИК по Булстат: 131270151, съответно на неговите членове, да прецени дали и доколко тези лица не осъществяват дейност като инвестиционен консултант и/или брокер на инвестиционен посредник, и/или застрахователен посредник и/или осигурителен посредник, без да отговарят на изискванията на приложимите нормативни актове, и/или без да е спазен необходимия регулаторен ред за осъществяване на тези специфични дейностти в областта на предоставянето и разпространението на финансови услуги /или продукти.

Основанията ни за проверка дейността на лицата, представящи се за членове и управляващи въпросното сдружение, са твърденията и тезите, които са изложени на интернет страницата на сдружението, пишат още БАДДПО. В същите се съдържат явни покани към потенциални клиенти за предоставяне на финансови съвети в областта на – инвестиции, застраховане, кредити, пенсионно планиране, финансово планиране и други.

По наша преценка, предоставянето на посочените неверни данни, не само е недобросъвестно и въвежда в заблуждение потенциалните клиенти относно правомощията и квалификацията на посочените лица, но и съставлява нарушение на действащи разпоредби, регулиращи дейността на инвестиционните консултанти и брокери, по отношение предоставянето на инвестиционни услуги и анализи.

В края на писмото от БАДДПО молят КФН да бъде извършена детайлна проверка на дейността на посоченото сдружение Институт на дипломираните финансови консултанти, неговите членове и на г-н Любомир Христов, доколко същите не извършват дейност като инвестиционен консултант и/или брокер на инвестиционен посредник, и/или застрахователен посредник и/или осигурителен посредник, без да са спазени относимите специални изисквания на действащото законодателство.

В случай че действията на тези лица не съставляват престъпления, а реализират състава на административни нарушения, да бъдат наложени съответните администратвнонаказателни санкции, като при установяване на съставомерни деяния, молим да ни уведомите, както и обществеността по надлежен начин, с оглед предотвратяване на възможността гражданите да попаднат на лица, извършващи нерегламентирани финансови и инвестиционни консултации.

В конкретния случай според нас, Вашата категорично изразена позиция и решителни действия са изключително важни за затвърждаване доверието на цялото ни общество, в частност на осигурените лица, в пенсионния модел и пенсионната система на Република България.

Писмото е подписано от Евелина Милтенова, председател на БАДДПО.

Facebook logo
Бъдете с нас и във