Банкеръ Daily

Финансов дневник

Серж Лиоути сменя Джейсън Кук в надзора на БАКБ

Васил Симов и Цветелина Бориславова от 2011 г. са заедно в управлението на БАКБ.

Акционерите ще обсъдят и гласуват предложението за освобождаване на Джейсън Лайк Кук като член на Надзорния съвет на "Българо-американска кредитна банка" АД. Това е една от точките в дневния ред на предстоящото общо събрание, насрочено за 29 септември. Той беше избран на този пост на 5 юли 2011 година. Решението обаче ще влезе в сила след изпълнение на едно условие: подуправителят на БНБ, ръководещ Управление "Банков надзор" на Българската народна банка, да е дал предварително одобрение на г-н Серж Лиоути да заеме длъжността член на Надзорния съвет на "Българо-американска кредитна банка" АД.

Заедно с това трябва да има и решение на акционерите за избор на този кандидат в надзора. Мандатът му ще е равен на мандата на останалите вписани и действащи членове на Надзорния съвет - Цветелина Бориславова (председател) и Мартин Ганев, а именно до 10 май 2021 година.
Общото събрание упълномощава и овластява председателя на Надзорния съвет, след одобрението от БНБ, да сключи и подпише от името на дружеството договор с новия член на Надзорния съвет. Серж Лиоути ще получава годишно възнаграждение равно по размер на това на останалите вписани и действащи членове на надзор, съгласно решението на общото събрание от 29 април 2009 г., а именно 10 000 (десет хиляди) евро. Възнаграждението се изплаща месечно.
Акционерите ще избират и одитори за извършване на съвместен независим одит на годишните финансови отчети на Българо-американска кредитна банка АД на индивидуална и консолидирана основа за финансовата 2017 година. Те ще избират измежду дветесофийски  дружества - регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит, и препоръчани от Одитния комитет: "Ърнст и Янг Одит" ООД и "Афа" ООД.

Основен акционер в банката е контролираното от Цветелина Бориславова дружество - "СиЕсАйЕф" АД, с дял от 61.43% от книжата с право на глас.

Пет човека са в оперативното управление на банката. Васил Симов е председател на Управителния съвет и изпълнителен директор, Илиан Георгиев е главен изпълнителен директор, Лорета Григорова е изпълнителен директор, Александър Димитров е изпълнителен директор и отговаря за направленията Разплащания, Картов център, Информационни технологии и Виртуална банка, Силвия Кирилова е член на съвета.  В плана и стратегията за развитие на БАКБ през тази година е заложено плавно разрастване на клоновата мрежа, развитиет и надграждане на електронните канали на обслужване, както и разработване на нови продукти за кредитиране и влогонабиране. От банката ще наблегнат на финансирането на инициативи в областта на селското стопанство, на малкия и среден бизнес и на физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във