Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СДЕЛКАТА ЗА ДЗИ БАНК ЩЕ ПРИКЛЮЧИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

Едно от предимствата на дружествата, които се търгуват на борсата, е това, че при важни за тях промени малко неща могат да останат скрити от заинтересованата публика. Защото Законът за публично предлагане на ценните книжа изисква от мажоритарните акционери и мениджърите на тези компании да разгласяват всяка своя стъпка. При това с доста големи подробности.
Доказателство за това е и последното решение на управителния съвет на застрахователната компания ДЗИ АД да уведоми борсата, че отлага за 8 декември 2006 г. общото събрание на акционерите си, което бе насрочено за 20 ноември. От мотивите към него става ясно, че преместването на датата е свързано с приключването на сделката по продажбата на 74.26% от капитала на ДЗИ Банк на гръцката И Еф Джи Юробанк, която вече притежава у нас Пощенска банка.
Според сключеното на 29 септември 2006 г. споразумение за покупко-продажба между ЗПАД ДЗИ и още няколко свързани с нея компании, от една страна, и И Еф Джи Юробанк, от друга, всички акции в ДЗИ Банк ще бъдат закупени от гърците за 157.76 млн. евро. Сто и десет милиона евро от тази сума ще бъдат платени с пари, а останалите 47.76 млн. евро - с 2 млн. броя акции на И Еф Джи Юробанк. От цената на сделката ЗПАД ДЗИ ще получи реално 74 195 000 евро по сметки и 1 849 000 акции. Това става известно от документите, които шефовете на застрахователната компания са изпратили до борсата.
Сделката ще бъде сключена с една от дъщерните компании на гърците - И Еф Джи Холдинг (Люксембург), но плащането ще бъде направено едва когато получат разрешение за сделката дадат надзорните институции в Гърция, Люксембург, а след това БНБ и българската Комисия за защита на конкуренцията. Шефовете на ЗПАД ДЗИ са преценили, че тези процедури не могат да приключат до 20 ноември и затова са поискали датата за провеждане на общото събрание на застрахователната компания да бъде отложено за 8 декември.
Всъщност сделката не се изчерпва само с прехвърлянето на акциите на ДЗИ Банк във владение на гърците. От доклада на управителния съвет на ЗПАД ДЗИ, който ще бъде представен на акционерите по време на общото събрание, става ясно, че приключването на покупко-продажбата е свързано с цяла поредица сложни финансови операции. Само някои експерти знаят, че фирмите, които са собственици на ДЗИ Банк, преди две-три години увеличиха собствения й капитал, като й предоставиха на няколко пъти средства под формата на подчинен срочен дълг. Това е специален финансов инструмент, с който банката получава пари назаем и след изричното разрешение на БНБ ги включва в капитала си. Подчиненият срочен дълг е дългосрочен - обикновено изплащането му започва пет години след предоставянето на заема и в случай че банката фалира, кредиторите, които са я финансирали под тази форма, могат да си получат парите едва след като всички останали задължения бъдат погасени. Затова обикновено този тип финансова подкрепа се практикува от собствениците на кредитната институция.
Подчиненият срочен дълг е ползван у нас за увеличаването на капитала на институции като Райфайзенбанк (България), Първа инвестиционна банка, а в случая с ДЗИ Банк под тази форма в капитала й са инвестирани 37 млн. лева. Обяснимо е, че след продажбата й дружествата, дали тези средства, ще желаят да си върнат обратно парите. Проблемът е, че те не могат да ги изтеглят предсрочно, защото това е абсолютно забранено от Закона за банките. По тази причина И Еф Джи Юробанк е предложила да замести в дълг досегашните фирми (виж карето), налели въпросните милиони в собствения капитал на ДЗИ Банк. С други думи, тя ще им плати 37 млн. лв., които не са включени в договорената цена, а те ще й прехвърлят вземанията си.
При заплащането по сделката има и други важни детайли. Тя включва договор за покупко-продажба на 8.91% от капитала на Контракт София ООД, които ДЗИ Банк притежава. По-любопитното е, че точно това дружество пък е собственик на 70% от ЗПАД ДЗИ. А застрахователната компания, както вече стана ясно, е мажоритарен собственик на ДЗИ Банк. В случая е напълно разбираемо защо и купувачът, и продавачът искат да изчистят това кръстосване на пакети от дялове и акции. За целта са предвидени специални условия, при които да бъде извършена тази част от операцията. Това са т. нар. пут и кол опции. Те задължават И Еф Джи Юробанк, след като стане собственик на 74.26% от капитала на ДЗИ Банк, да продаде в определен срок от време пакета дружествени дялове - 8.91% на българската кредитна институция в Контракт София на сегашния й мажоритарен собственик Весела Кюлева, като това трябва да стане по предварително договорена цена. По силата на предварителното споразумение, подписано на 29 септември 2006 г., Весела Кюлева също е поела ангажимент да изкупи въпросния пакет дружествени дялове след определен срок от време и при предварително договорена цена.
Повече подробности за всички тези операции, както и всички останали параметри по сделката, ще бъдат оповестени по време на общото събрание на акционерите на ЗПАД ДЗИ. На него ще бъдат обявени и причините поради които ЗПАД ДЗИ и свързаните с него дружества продават 74.26% от капитала на ДЗИ Банк. От предварителния доклад, подготвен от управителния съвет на застрахователната компания, става ясно, че тя в качеството си на мажоритарен акционер е затруднена да запази водещата роля на ДЗИ Банк на бързоразвиващия се финансово-кредитен пазар, защото не разполага с достатъчно средства, за да увеличава капитала, така че тя да бъде конкурентоспособна на големите банки в страната - като Банка ДСК и ОББ, както и мегаинституцията, която ще възникне след сливането на БУЛБАНК, Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК.
С постъпленията от сделката за продажбата на 25 045 437 броя акции, които ЗПАД ДЗИ притежава в ДЗИ Банк, ще се подобрят ликвидността и финансовото състояние на застрахователната компания, тъй като тя ще получи ресурс, за да направи необходимите инвестиции, които ще й позволят да запази лидерската си позиция на пазара, се казва още в доклада.
На отложеното за 8 декември общо събрание мениджърите на ЗПАД ДЗИ ще запознаят акционерите на дружеството с цялата информация по сделката, защото са длъжни да направят това по силата на чл.114 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа. Едва след като представят всички подробности по сделката, биха могли да получат съгласието на акционерите да продадат акциите на ЗПАД ДЗИ в ДЗИ Банк.

Facebook logo
Бъдете с нас и във