Банкеръ Daily

Финансов дневник

Ръст на приходите и на печалбата отчете ТЕКСИМБАНК

През миналата година дейността на банковия сектор бе благоприятно повлияна от по-бързия растеж на БВП, стабилната фискална позиция, продължаващия ръст на кредитирането, намаляващите нива на необслужваните кредити и  запазване темпа на нарастване на депозитите.

В тези условия "ТЕКСИМБАНК" АД увеличи своите пазарни позиции и подобри основните си финансови показатели. Към края на миналата година дружеството е с нетна печалба в  размер на 159 хил. лв. при 120 хил. година по-рано.

Приходите и разходите на банката през 2018 г. са отражение, както на икономическата обстановка в страната, така и на новата й политика в посока преструктуриране на активите и пасивите. Общо нетният оперативен доход възлиза на 14.156 млн. лв., при 11.566 млн. лв. през 2017-а, което е увеличение с 22.39 на сто. Нетният лихвен доход през изминалата година се увеличава на годишна база с 22.45% и достига 7.734 млн. лв. при 6.316 млн. лв. през 2017-а. Нетният лихвен доход е основен източник на доход за банката и представлява 54.63% от нетния оперативен доход.

През годината "ТЕКСИМБАНК" продължи да оптимизира структурата на привлечения ресурс, при което разходите за лихви намаляват в абсолютно изражение с 20 хил. лв., или с 2.53%, при същевременно увеличение на привлечения ресурс от клиенти, различни от кредитни институции с над една трета. Нетният доход от такси и комисиони при банката през годината се увеличи с 33.25 на сто. Нарастване бележат събраните такси и комисиони по преводи на клиенти, плащания с банкови карти и обслужване на сметки - с 49.60 процента.

През 2018 г. екипът на "ТЕКСИМБАНК" затвърди и разшири позицията си в сегмента на кредитите на граждани, като активно промотира нови кредитни продукти. Предлагането на пакетни продукти  и услуги доведе до синергичен ефект. Достигането до масовия потребител на банкови услуги се реализира чрез развиване на различни дистрибуционни канали.

През тази година банката продължи развитието на дейността в областта на картовия бизнес по двете основни направления, а именно: издаването на банкови карти и развитие на терминална мрежа за приемане на плащания и теглене на пари в брой.

Към декември банката осъществява дейността си чрез Централно управление и 31офиса в 22 населени места.

Банковата група на консолидирана основа включва "ТЕКСИМБАНК" и контролираното от нея дъщерно дружество - управляващото дружество "Тексим асет мениджмънт" ЕАД, в което притежава 100% от капитала. То е организирало четири договорни фонда - "Тексим България", "Тексим парични пазари", "Тексим Балкани" и "Тексим Комодити Стратеджи". Банката майка притежава 100% от дружествените дялове на "Тексим Проекти" ЕООД.

Най-големите акционери са "Уеб финанс холдинг" АД с дял от 18.88%, "Сила холдинг" АД - с 8.93%, и ПОК "Съгласие" АД - с 6.38 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във