Банкеръ Daily

Финансов дневник

РБИ с консолидирана печалба от 1.173 млн. евро

Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчита консолидирана печалба от 1,173 млн. евро за деветмесечието на  2018 г.

“Удовлетворен съм от резултата за деветмесечието. Двигателят за постигнатото бе развитието при разходите за риск. Тенденцията по отношение на приходите също е много добра. Успяхме да подобрим нетния лихвен доход с близо 5% в сравнение с предходната година и то в продължителната трудна среда на ниски лихви, коментира Йохан Щробл, главен изпълнителен директор на РБИ.

Оперативните приходи  нараснаха с 5% на годишна база или 182 млн. евро до 4,003 млн. евро. Нетният лихвен доход също расте с 5% и възлезе на 2,519 млн. евро, благодарение на трипроцентния ръст при лихвоносните активи на Групата.

Общите административни разходи леко се повишиха с 16 млн. евро на годишна база до 2,228 млн. евро. Съотношението разходи спрямо приходи  се подобри с 2.2 пр. п. до 55.7%.

“Имаме стабилна основа за добър старт на четвъртото тримесечие, а и успешно приключихме важния проект за продажбата на основните банкови операции на Райфайзен Банк Полша”, допълва Щробл.

Реализация на 56 млн. евро провизии

През отчетния период бяха направени реализации на провизии върху финансови активи за 56 млн. евро, при необходимост от заделяне на провизии за 191 млн. евро през същия период на миналата година. Позитивното развитие се дължеше на добрата макроикономическа среда.

Продължи и подобрението на показателя необслужвани кредити; от началото на годината той намалява с 1.2 пр.п до 4.4 в края на септември. Въпреки това се увеличи и процентът на покритие със 7.9 пр.п. до 75.0%, най-вече поради продажбата на кредити с голямо покритие и прилагането на IFRS 9 за първи път.

“По отношение на развитието при разходите за риск, се възползваме от много добрата икономическа ситуация и от стратегията ни за преструктуриране, целяща да запази стойността на необслужваните кредити”, каза Щробл.

Перспектива

РБИ ще се стреми към ръст на кредитите с годишен темп в средата на едноцифрената зона.

Загубите от обезценки на финансови активи (разходите за риск) през 2018 г. се очаква да бъдат под нивото от 2017 г.

РБИ прогнозира показателят необслужвани кредити да продължи да намалява в средносрочна перспектива.

Банката се стреми да постигне съотношение на разходите спрямо приходите под 55% в средносрочна перспектива.

Тя цели консолидирана средносрочна възвращаемост на капитала от приблизително 11%.

В средносрочна перспектива РБИ цели базов собствен капитал от първи ред от 13% след плащане на дивидент.

На базата на тази цел, банката има намерение да изплаща между 20 и 50% от консолидираната печалба (коефициент на дивидентно плащане).

 

На 1 януари 2018 г. влязоха в сила новите Международни стандарти за финансови отчети (МСФО 9). В допълнение към приемането на МСФО 9, РБИ внесе промяна в представянето на своя счетоводен баланс, който вече е в съответствие с ФИНРЕП (FINREP), издадени от Европейския банков орган (EБО). С приемането на стандартите, беше необходимо също така да се коригира сравнителния период и датата на отчитане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във