Банкеръ Daily

Финансов дневник

Размерът на фискалния резерв към 31 август е 10,3 млрд. лева

Размерът на фискалния резерв към 31.08.2019 г. е 10,3 млрд. лв., в т.ч. 10 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други, сочат данни на Министерството на финансите.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец август 2019 г. е положително в размер на 1 112,6 млн. лв. (1,0 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 016,9 млн. лв. и по европейските средства в размер на 95,6 млн. лева.

След приемане на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2019 г. и ратифицирането от Народното събрание на международните договори за закупуване на самолети F-16 Block 70, въоръжение и свързаните с него системи за дългосрочна експлоатация и поддръжка, както и цялостна подготовка на пилоти и помощен персонал, през месец август Министерството на отбраната преведе сумата в размер на 1,2 млрд. щатски долара по сметка на правителството на САЩ. С това българската страна изпълни ангажимента си по договорите, сключени по проекта за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ за Военновъздушните сили на Република България и започна тяхното практическо изпълнение.

Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към август 2019 г. са в размер на 29 305,8 млн. лв. или 66,8 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година приходите, помощите и даренията по КФП нарастват номинално с 3 330,0 млн. лв., в т.ч. данъчните и неданъчните приходи - с 3 031,9 млн. лв. (12,3 %) и постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) - с 298,1 млн. лева.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 23 256,2 млн. лв., което представлява 67,3 % от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 4 291,5 млн. лв. или 65,4 % от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 11 204,2 млн. лв., което е 68,2 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 7 401,8 млн. лв. или 68,3 % от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 3 616,3 млн. лв. (67,8 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 153,3 млн. лв. или 64,7 % от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 869,5 млн. лв. или 74,3 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 6 890,9 млн. лв., което представлява 66,4 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 4 463,4 млн. лв., което представлява 67,3 % от годишните разчети. Следва да се отбележи, че при неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе променен механизма за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда към август 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 586,2 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към август 2019 г. възлизат на 28 193,3 млн. лв., което е 60,9 % от годишните разчети.

Нелихвените разходи са в размер на 26 820,1 млн. лв., което представлява 60,8 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към август 2019 г. са в размер на 22 525,3 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 4 270,9 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 23,8 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 469,5 млн. лв. или 70,2 % от планираните за 2019 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.08.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 903,6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във