Банкеръ Daily

Финансов дневник

Променят Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Правителството одобри на днешното си заседание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. С промените се въвеждат мерки по прилагането на регламентна Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година за проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар. 

Съгласно регламента, изготвяне и публикуване на проспект се изисква при извършване на публично предлагане на ценни книжа и/или допускане до търговия на регулиран пазар, като се изисква проспектът да бъде одобрен от Комисията за финансов надзор (КФН). Съгласно документа се въвежда праг на национално ниво от левовата равностойност на 3 000 000 евро, под който проспектът се замества от документ по правилата на многостранна система за търговия, съответно от документ за публично предлагане. Това предложение се очаква да има положителен ефект върху достъпа до финансиране на малкия и среден бизнес чрез капиталовия пазар, както и общо за капиталовия пазар, особено в контекста на създалата се кризисна ситуация с COVID-19.

Прецизира се и понятието за публично дружество, като се пояснява, че едно дружество става публично при кумулативно наличие на условията емисията акции да е вписана с цел търговия на регулиран пазар в регистъра на КФН и да е допусната до търговия на регулиран пазар. Прецизират се понятията за „емитент с оглед различните изисквания към лицата, произтичащи от обхвата на посочените актове.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във