Банкеръ Daily

Финансов дневник

Променят правомощията на Комисията за финансов надзор

Кабинетът одобри на днешното си редовно заседание проект на закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор. Промените осигуряват бюджетната обезпеченост на Комисията за финансов надзор и регламентират мерки за изпълнение на препоръки на Програмата за оценка на финансовия сектор на МВФ и Световната банка (FSAP), които се отнасят за небанковия финансов сектор в България.

Общата оценка и основните препоръки в доклада на FSAP акцентират върху необходимостта от реформи, които да подпомогнат развитието на пенсионния и застрахователния сектор. Извършената от МВФ и Световната банка проверка показва и необходимост от въвеждане на законодателни промени, които да гарантират незабавното изпълнение на наложени от КФН мерки в унисон с изискванията на европейското законодателство. Констатирана е необходимост от изменение на ЗКФН с цел повишаване на ефективността на КФН и подсилване на административните й звена, като се прави препоръка относно начина й на финансиране. С измененията се засилва и законовата рамка в посока правната защита на служителите на надзорния орган. Промените засягат правомощията на КФН и нейните индивидуални органи и са в унисон с препоръката решенията да се взимат преимуществено на ниво колективен орган.

Със законопроекта се предприемат и мерки за обезпечаване изпълнението на ангажиментите на страната ни вследствие на въведеното в националното право европейско законодателство, възлагащо допълнителни правомощия на националните надзорни органи в държавите-членки. Европейското законодателство изисква надзорните органи да разполагат с необходимия ресурс за изпълняване на техните задължения по осъществяване на надзор на финансовите пазари, включително финансови и човешки ресурси. С предложените промени се предвижда бюджетът на КФН да бъде финансиран чрез собствени приходи от такси, които се събират при осъществяване на законоустановените й правомощия. Въвеждат се механизми за повишаване административния капацитет на КФН чрез наемане на служители с необходимите специфични познания, умения и опит в областта на инвестициите, застраховането и пенсионното осигуряване.

С проекта се създава приложение към ЗКФН, в което се регламентират всички такси, които Комисията събира при осъществяване на правомощията си по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване, както и осъществявания от нея общ финансов надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във