Банкеръ Daily

Финансов дневник

Променят ключови данъчни закони

Министерството на финансите предлага промени в ключови данъчни закони, сред които и Законът за корпоративното подоходно облагане. Проектът е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива 2016/1164/ЕС на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (Директива 2016/1164), както и във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане.

С разпоредбите на Директива 2016/1164 са приети правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар. По-конкретно тя е отговор на завършването на проекта за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS) на Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и на исканията от страна на Европейския парламент, бизнеса и гражданското общество за по-мощен и по-съгласуван подход на Европейския съюз (ЕС) срещу злоупотребите в сферата на корпоративното данъчно облагане, става ясно от мотивите към проектозакона. 

 Обхватът на Директива 2016/1164 включва всички данъкоплатци, които подлежат на облагане с корпоративен данък. Съответно разпоредбите на проекта на ЗИД на ЗКПО са насочени към всички данъчно задължени лица, които подлежат на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО. 

Със законопроекта се предлагат за въвеждане нови данъчни правила.

С новите текстове се въвежда  правило за ограничаване на приспадането на лихвите. Целта на това правило е да се предотвратят практиките, водещи до свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби чрез прекомерни лихвени плащания, като се ограничи приспадането на превишението на разходите по заеми. С предложението се отменя действащото правило за регулиране признаването на разходите за лихви на данъчно задължените лица. Предлага се да бъде  въведено изцяло ново правило за ограничаване на приспадането на лихви.

На регулиране ще подлежи превишението на разходите по заеми, т.е. сумата, с която общият размер на признатите за данъчни цели разходи по заеми превишава общия размер на признатите за данъчни цели приходи от лихви и други икономически еквивалентни приходи. В годината на отчитането им ще се признава за данъчни цели превишението на разходите по заеми само до 30 на сто от печалбата на данъчно задълженото лице преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA). Начинът, по който се изчислява EBITDA за целите на новото правило за ограничаване на приспадането на лихвите е разписан в разпоредбите на законопроекта.    

Предлага се и правило за контролираните чуждестранните дружества.

С цел прилагане на новия данъчен режим данъчно задължените лица първо определят своите свързани предприятия в съответствие с определението, въведено за целта, след което на базата на пряко или косвено участие в над 50 на сто от правата на глас, или пряко или косвено участие в над 50 сто от капитала, или на базата на правото да получи 50 на сто от печалбата, определят дали определено лице попада в обхвана на правилото. Водещо при определяне на косвеното участие на данъчно задълженото лице  в правата на глас, в капитала или в печалбата в чуждестранно образувание е участията, които всяко от свързаните на данъчно задълженото лице предприятия притежават пряко в конкретно чуждестранно образувание.  Последният тест за определяне на това, дали образувание или място на стопанска дейност са контролирани чуждестранни дружества, е свързан с действително платения корпоративен данък от образуванието или мястото на стопанска дейност в чужбина, т.е. дали действителният корпоративен данък, платен върху печалбата от образуванието или мястото на стопанска дейност, е по-нисък от разликата между корпоративния данък, който би бил начислен на образуванието или мястото на стопанска дейност по реда на ЗКПО, и действителния корпоративен данък, платен върху печалбата от образуванието или мястото на стопанска дейност. ю

Въвежда се и общо правило за борба със злоупотребите.

Съгласно него резултатите на данъкоплатец, участващ в неистински договорености или серия от такива, осъществявани с единствена цел за получаване на данъчно предимство, няма да се отчитат при изчисляване на дължимия корпоративен данък. Тази обща мярка цели да запълни празнините между прилагането на отделните специфични мерки за борба с избягването на данъчно облагане и данъчни злоупотреби.

Ново ще е и данъчното облагане при напускане.

  Данъчното правило е разписано с чл. 5 на Директива 2016/1164 като съгласно разпоредбата на чл. 11, параграф 5 държавите членки следва да приемат и публикуват законовите разпоредби, въвеждащи правилото за облагане при напускане в срок до 31 декември 2019 г., като същите се прилагат от 1 януари 2020 г. Предвид това, в законопроекта не са включени разпоредби за въвеждане в ЗКПО на разпоредбата на чл. 5 от директивата.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за счетоводството, както и в други нормативни актове във връзка с предложените промени.

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е направено предложение за намаляване на административната тежест и улесняване на лицата при ползване на данъчните облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания, с което да отпадане задължението към годишната данъчна декларация да се прилага писмена декларация от съпруга/та, че същият/ата няма да ползва данъчното облекчение. 
 
За избягване на злоупотреби, свързани с облекчения режим на ползване на тези данъчни преференции, е предвидено възстановяване на частта от данъка и от двете страни, съответстваща на размера на ползваното облекчение. Целта е да се избегнат случаите на неспазване на закона, като се санкционират некоректните данъкоплатци.   По отношение на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, се предлага още една промяна - създаване на правна възможност за ползване на облекченията и от двамата родители, когато доходите им не позволяват те да се приложат от единия родител, което се среща най-вече при прилагане на данъчното облекчение за деца с увреждания. Целта е да се даде възможност и на семействата с по-ниски доходи да прилагат пълния размер на облекчението. 

Предложено е и прецизиращо допълнение относно лицата, които подават коригираща годишна данъчна декларация и условието за липса на задължения при ползване на данъчни облекчения.

Със законопроекта се предлага промяна в режима на облагане на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, а именно да преминат към облагане с окончателен данък, вместо с данък върху годишната данъчна основа.

Предложено е прецизиране на начина на закръгляване на годишните данъци върху доходите на физическите лица, така че дължимият данък за довнасяне по годишна данъчна декларация да се внася без стотинки, а само в левове.

По отношение на самоосигуряващите се лица се предлага подаването на годишната данъчна декларация, както и на всички други справки и декларации, да става само по електронен път.

В законопроекта е заложена напълно нова концепция за премахване на хартиения носител на служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ за придобития през годината облагаем доход и удържания данък на физическите лица, като в тази връзка е предложено от 2020 г. да отпадне законовото задължение на работодателите за издаване на служебни бележки, а това да става само при поискване от страна на лицата.

В Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) се променя концепцията за определяне на данъка върху превозните средства за леките автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона.

Предложена е нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства, а именно данъкът да се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен.  Имущественият компонент отчита мощността и годината на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което причинява съответният автомобил.  Имущественият компонент е предвидено да се определя от ставката за тази част от данъка и мощността на двигателя, коригирани с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила.    

Във връзка с облекчаване на административната тежест се предлага нотариусите, при реализиране на сделка или действие за придобиване на моторно превозно средство, да извършват проверка за наличието или липсата на задължения за данък върху превозното средство чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите.

Предвижда се отпадане на данъчното облекчение за основно жилище и определяне на данъка върху недвижимите имоти в пълен размер за всички жилища на данъчно задълженото лице, когато повече от едно жилище е декларирано като основно.

Със законопроекта се предлагат и други промени, свързани с прецизиране, отпадане и допълване на разпоредби в ЗМДТ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във