Банкеръ Daily

Финансов дневник

Прогнозират излишък от 867.3 млн. лв за януари

Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари 2017 г. ще бъде положително в размер на 867,3 млн. лева, прогнозира Министерството на финансите на база на предварителни данни. През януари 2016 г. бе отчетен излишък в размер на 991,6 млн. лв. (1,1% от БВП).

Следва да се отбележи, че през първото полугодие на 2016 г. са постъпили значителни по размер грантове от ЕС. Те представляват възстановени извършени разходи по европейските програми от края на 2015 година. Поради тази причина спрямо същия период на  2016 г. постъпленията в частта на приходите от помощи от ЕС за януари 2017 г. са по-ниски. При други равни условия това се отразява и в по-малко по размер превишение на приходите над разходите по КФП за месеца, уточняват от финансовото ведомство.

Приходите и помощите по КФП за януари 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 3 326,7 млн. лв. (9,4% от годишния разчет), като спрямо януари 2016 г. се отбелязва ръст от 196,4 млн. лева. Ръстът се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 265,8 млн. лв. (9,1%), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Разходите по КФП, включително вноската на България в бюджета на ЕС за януари 2017 г., са в размер на 2 459,4 млн. лв., което е 6,7% от годишния разчет. Спрямо същия период на предходната година те отчитат нарастване, главно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания.

Частта от вноската на  България в бюджета на ЕС, изплатена  към.31.01.2017 г. от централния бюджет, възлиза на 71,3 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във