Банкеръ Daily

Финансов дневник

Прогнозират излишък от 3.24 млрд. лв. към юли

На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към юли 2019 г. се очаква да бъде положително в размер на 3,246 млрд. лв. (2,8 % от прогнозния БВП), съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите. На месечна база само за месец юли бюджетното салдо по КФП е близко до балансирано.

Основните фактори за формирането на прогнозираното превишение на приходите над разходите за първите седем месеца на 2019 г. са, от една страна, положителното развитие при приходите, а от друга - относително ниското изпълнение на разходите в резултат на концентриране на голяма част от инвестиционните и други разходи в третото и четвъртото тримесечие на годината. Предвид посочените причини, традиционно бюджетното изпълнение през първото полугодие на годината се характеризира с превишение на приходите над разходите, докато през второто полугодие, и по-специално през последното тримесечие, се отчита отрицателно бюджетно салдо. Поради това бюджетното салдо за първите седем месеца на годината не може да бъде съотнесено към заложената годишна фискална цел с разчетите за 2019 г.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към юли 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 25 942,7 млн. лв., което е 59,2 % от годишния разчет. Спрямо юли 2018 г. приходите по КФП нарастват с 3 395,2 млн. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. На база на наличните предварителни оценки данъчните приходи отчитат ръст в размер на 1 755,7 млн. лв., неданъчните приходи – 1 068,8 млн. лв., а приходите от помощи и дарения – 570,7 млн. лева. В частта на неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе променен механизмът за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда към юли 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2019 г. са в размер на 22 696,5 млн. лв., което е 49,0 % от годишния разчет, като обичайно изпълнението на разходите спрямо планираното с разчетите за годината е по-високо през второто полугодие. За сравнение разходите по КФП към юли 2018 г. бяха в размер на 20 532,5 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, е основно поради по-високия размер на разходите за персонал, по-високи социални и здравноосигурителни плащания и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 811,9 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във