Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Проектозаконът “Цонев - Пеевски” - прах в очите...

Де­пу­та­ти­те от ДПС Йор­дан Цо­нев и Де­лян Пе­ев­с­ки из­пъл­ни­ха за­ка­на­та си и в пър­вия ден от ра­бо­та­та на 43-ото На­род­но съб­ра­ние вне­со­ха за раз­г­леж­да­не про­ект за из­ме­не­ние и до­пъл­не­ние на За­ко­на за кре­дит­ни­те ин­с­ти­ту­ции. Към тях ка­то вно­си­тел - за ав­то­ри­тет, се е при­съ­е­ди­нил и пред­се­да­те­лят на пар­ти­я­та Лют­ви Мес­тан. Каз­ва­ме “за ав­то­ри­тет”, за­що­то ма­кар и из­к­лю­чи­тел­но ек­зак­тен в сво­е­то по­ли­ти­чес­ко го­во­ре­не, Мес­тан ед­ва ли раз­би­ра не­що от бан­ки и от нор­ма­тив­ни­те до­ку­мен­ти, по ко­и­то те ра­бо­тят.

Съ­щин­с­ки­те но­вос­ти, пред­ло­же­ни от три­ма­та де­пу­та­ти, са ня­кол­ко. Пър­во, квес­то­ри­те на вся­ка бан­ка, пос­та­ве­на под спе­ци­а­лен над­зор, да имат пра­во да на­е­мат дру­жес­т­во, “при­те­жа­ва­що опит в прос­ле­дя­ва­не­то на па­рич­ни тран­с­фе­ри и взе­ма­ния, как­то и в опе­ра­ции с фи­нан­со­ви ин­с­т­ру­мен­ти”. С дру­ги ду­ми,


ще се на­е­мат час­т­ни фи­нан­со­ви де­тек­ти­ви


ко­и­то ще ро­вят кой как­ви па­ри е взе­мал и да­вал от/на пос­та­ве­на­та под спе­ци­а­лен над­зор бан­ка, къ­де ги е пра­щал, за как­во ги е из­пол­з­вал и вся­как­ви та­ки­ва не­ща. Вол­но или не оба­че е про­пус­на­то да се ка­же за ка­къв срок от вре­ме ще се прос­ле­дя­ват те­зи опе­ра­ции - за ед­на, две, три го­ди­ни на­зад. Зна­чи ли то­ва, че въп­рос­на­та фир­ма мо­же да по­лу­чи за за­да­ча да прос­ле­ди как­ви­то си кли­ен­ти по­ис­ка - от фир­ми до обик­но­ве­ни граж­да­ни, и как­ви­то си тран­с­фе­ри смет­не за не­об­хо­ди­мо. Про­пус­на­то е да се упо­ме­не и къ­де оти­ва та­зи ин­фор­ма­ция, след ка­то бъ­де съб­ра­на. Мо­же ли да се да­де на след­с­т­ви­е­то, про­ку­ра­ту­ра­та и ДАНС, и то без раз­ре­ше­ние на съ­да? За да не се ока­же в един мо­мент, че с те­зи про­ме­ни в за­ко­на е от­во­ре­на въз­мож­ност един­с­т­ве­но за сле­де­не и оказ­ва­не на на­тиск вър­ху не­у­доб­ни ли­ца и фир­ми. И под бла­го­вид­ния пре­текст да се за­щи­ти пуб­лич­ни­ят ин­те­рес, чрез по­ве­че проз­рач­ност, в пос­та­ве­ни под спе­ци­а­лен над­зор или фа­ли­ра­ли бан­ки, да се съз­да­дат пред­пос­тав­ки


за са­мо­раз­п­ра­ва с кор­по­ра­тив­ни и по­ли­ти­чес­ки про­тив­ни­ци


Или още по-ло­шо - с не­у­доб­ни граж­да­ни. Въп­ро­си­те се тру­пат, за­що­то ня­ма тек­с­то­ве, рег­ла­мен­ти­ра­щи кой, по как­ви пра­ви­ла и за как­ви це­ли мо­же да из­пол­з­ва съб­ра­на­та ин­фор­ма­ция от въп­рос­на­та спе­ци­а­ли­зи­ра­на фир­ма.

Те­зи въп­ро­си се от­на­сят и към син­ди­ци­те на фа­ли­ра­ла­та бан­ка. За­що­то три­ма­та вно­си­те­ли от ДПС пред­ла­гат през пре­ход­ни­те и зак­лю­чи­тел­ни­те раз­по­ред­би в ЗКИ да се нап­ра­вят про­ме­ни и в За­ко­на за бан­ко­ва­та не­със­то­я­тел­ност. Из­ме­не­ни­я­та им пред­виж­дат син­ди­кът да е длъ­жен да на­е­ме та­ка­ва фир­ма за прос­ле­дя­ва­не на фи­нан­со­ви­те опе­ра­ции. Тя тряб­ва да под­по­мог­не дейс­т­ви­я­та му по ус­та­но­вя­ва­не на сдел­ки за за­ку­пу­ва­не на ак­ти­ви с па­рич­ни сред­с­т­ва на вло­жи­те­ли­те, как­то и да­ли и как ак­ци­о­не­ри и ме­ни­джъ­ри на бан­ка­та или свър­за­ни с тях ли­ца са се раз­по­реж­да­ли с те­зи ак­ти­ви.

Ос­вен то­ва въп­рос­на­та спе­ци­а­ли­зи­ра­на ком­па­ния тряб­ва да ус­та­но­ви да­ли и как­ви тран­с­фе­ри е има­ло от и към бан­ка­та от стра­на на фир­ми, ре­гис­т­ри­ра­ни в оф­шор­ни зо­ни, или как­то е за­пи­са­но в про­ек­то­за­ко­на - “дру­жес­т­ва, ре­гис­т­ри­ра­ни в юрис­дик­ции с пре­фе­рен­ци­а­лен да­нъ­чен ре­жим”.

Цел­та на по­доб­но ме­роп­ри­я­тие ще е да се ус­та­но­ви да­ли въп­рос­ни­те оф­шор­ни па­ри за­ед­но с па­ри­те на вло­жи­те­ли­те не са пол­з­ва­ни от ак­ци­о­не­ри или ме­ни­джъ­ри на бан­ка­та или от свър­за­ни с тях ли­ца за за­ку­пу­ва­не на ак­ти­ви. И ако се ус­та­но­ви та­ко­ва не­що, но се ока­же, че то­ва са на­пъл­но за­кон­ни сдел­ки, то­га­ва как­во след­ва? Има ли спе­ци­ал­но за­пи­сан текст, че по­доб­ни опе­ра­ции се смя­тат за ни­щож­ни и мо­гат да бъ­дат раз­ва­ле­ни и с тях да бъ­де по­пъл­не­на ма­са­та на не­със­то­я­тел­ност­та на ед­на фа­ли­ра­ла бан­ка. По­не в про­ек­то­за­ко­на на “Цо­нев - Пе­ев­с­ки” та­ки­ва фор­му­ли­ров­ки не съ­щес­т­ву­ват. Е, след ка­то не съ­щес­т­ву­ват, ко­му са нуж­ни ис­ка­ни­те про­ме­ни? Са­мо да ве­ем зна­ме­то, че и да се би­ем в гър­ди­те, че ра­бо­тим за проз­рач­ност и в пуб­лич­ния ин­те­рес, а всъщ­ност


да хвър­ля­ме прах
в очи­те на хо­ра­та


Съ­що­то е по­ло­же­ни­е­то и с оф­шор­ки­те. За­бе­ле­же­те как­во пи­ше в про­ек­та: “ко­га­то ед­но дру­жес­т­во, ре­гис­т­ри­ра­но в оф­шор­на зо­на, има влог или прос­ро­чен кре­дит в бан­ка, ко­я­то е пос­та­ве­на под спе­ци­а­лен над­зор или е обя­ве­на в не­със­то­я­тел­ност, в де­сет­д­не­вен срок то тряб­ва да раз­к­рие дейс­т­ви­тел­ни­те си соб­с­т­ве­ни­ци”. Ами ако не го нап­ра­ви, то­га­ва как­во? Къ­де нап­ри­мер е на­пи­са­но, че то ня­ма да по­лу­чи па­ри­те си до раз­ме­ра на га­ран­ци­я­та, пре­дос­та­ве­на от Фон­да за га­ран­ти­ра­не на вло­го­ве­те? И ос­вен то­ва, ако въп­рос­но­то дру­жес­т­во има влог от 10 млн. лв., да­ли ще се трог­не, че ако не си раз­к­рие соб­с­т­ве­ни­ци­те си, ня­ма да по­лу­чи сво­и­те 196 хил. лв. от Фон­да за га­ран­ти­ра­не на вло­го­ве­те в бан­ки­те? Ед­ва ли. По друг на­чин би сто­ял въп­ро­сът, ако пи­ше­ше, че не из­пъл­ня­вай­ки то­ва за­ко­но­во пред­пи­са­ние, син­ди­кът ня­ма да го вклю­чи в спи­съ­ка на при­е­ти­те взе­ма­ния. Са­мо че та­ки­ва тек­с­то­ве лип­с­ват. А и ед­ва ли ев­ро­пейс­ко­то за­ко­но­да­тел­с­т­во поз­во­ля­ва да се за­пи­шат.

Има и още ед­на при­чи­на


ан­ти­оф­шор­ни­те пред­ло­же­ния


в про­ек­та “Цо­нев-Пе­ев­с­ки” да се оп­ре­де­лят ка­то пъл­на бу­та­фо­рия. Ед­ва ли има се­ри­оз­на ком­па­ния, ре­гис­т­ри­ра­на в оф­шор­на зо­на, ко­я­то да дър­жи смет­ки­те си в бъл­гар­с­ка бан­ка. Но има мно­го бъл­гар­с­ки фир­ми, ко­и­то са соб­с­т­ве­ност на оф­шор­ни ком­па­нии, ко­и­то имат смет­ка да дър­жат па­ри­те си у нас - нап­ри­мер за­ра­ди по-ви­со­ка лих­ва. Са­мо че точ­но те не по­па­дат в об­х­ва­та на на­пи­са­ни­те от ДПС де­пу­та­ти­те про­ме­ни в За­ко­на за кре­дит­ни­те ин­с­ти­ту­ции, за­що­то са си уч­ре­де­ни у нас в Бъл­га­рия. То­ва, че соб­с­т­ве­ни­ци­те им са ком­па­нии, ба­зи­ра­ни във Ви­е­на, на Сей­шел­с­ки­те или на Вир­джин­с­ки­те ос­т­ро­ви или в Бе­лиз, ня­ма ни­как­во зна­че­ние. Точ­но та­ки­ва са слу­ча­и­те и с “Бул­гар­та­бак хол­динг” и с ком­па­ни­и­те, ко­и­то са най-го­ле­ми ак­ци­о­не­ри на “Юрий Га­га­рин” АД, и със соб­с­т­ве­ни­ци­те на дру­жес­т­во­то, ко­е­то при­те­жа­ва “Си Ди Ди­ве­лоп­ментс” ЕАД. Го­во­рим все за дос­ко­рош­ни и нас­то­я­щи кли­ен­ти на Кор­по­ра­тив­на бан­ка. И ако въп­рос­ни­те тек­с­то­ве в про­ек­то­за­ко­на бъ­дат при­е­ти, за тях ефек­тът ще е: “Хо­ди го­ни Ми­ха­ля”, как­то е ка­зал на­ро­дът.

Съ­щин­с­ка­та част в пред­ло­же­ни­я­та на де­пу­та­ти­те от ДПС се от­на­ся до бив­ши и нас­то­я­щи де­пу­та­ти, ми­нис­т­ри и всич­ки оне­зи, ко­и­то ня­ко­га, по си­ла­та на слу­жеб­ни­те си за­дъл­же­ния, са би­ли при­ну­де­ни да дек­ла­ри­рат до­хо­ди­те и иму­щес­т­во­то си по ре­да на За­ко­на за пуб­лич­ност на иму­щес­т­во­то на ли­ца, за­е­ма­щи вис­ши дър­жав­ни длъж­нос­ти. Тех­ни­те вло­го­ве или кре­ди­ти в зат­во­ре­ни бан­ки


ще бъ­дат дис­ку­ти­ра­ни
в ме­ди­и­те


без зна­че­ние ко­га са нап­ра­ве­ни и ка­къв е раз­ме­рът им. Ня­ма да се от­чи­та и от­ко­га те­зи хо­ра не са в дър­жав­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция или в по­ли­ти­ка­та. Ако на­ис­ти­на ще се ос­вет­ля­ват ня­как­ви по­ли­ти­чес­ки за­ви­си­мос­ти и вза­и­мо­от­но­ше­ния в зат­во­ре­ни кре­дит­ни ин­с­ти­ту­ции, най-доб­ре е да се пра­вят пуб­лич­ни всич­ки де­по­зи­ти, съ­щес­т­ву­ва­ли до ед­на го­ди­на на­зад пре­ди зат­ва­ря­не­то на да­де­на бан­ка. По то­зи на­чин на­ис­ти­на ще се сва­лят вся­как­ви по­доз­ре­ния от аг­ре­сив­ни схе­ми на прин­ци­па “ва­дим па­ри­те от бан­ка­та и я уд­ря­ме”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във