Банкеръ Daily

Финансов дневник

Приключи проектът на финансовото министерство, свързан с държавните помощи

Дирекция "Държавни помощи и реален сектор" в Министерството на финансите успешно реализира проекта "Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общи икономически интерес (УОИИ)", финансиран по Оперативна програма "Добро управление 2014–2020 г." чрез Европейския социален фонд". Това съобщи Мария Веселинова, началник-отдел в дирекцията и ръководител на проекта, цитирана от пресцентъра на финансовото министерство.

За изпълнението на проекта са разходвани средства в размер на 1 040 647,78 лв., като от тях 85 % са за сметка на Европейския социален фонд, а 15 % са от националния бюджет. Проектът на финансовото министерство е реализиран със съдействието на пет големи общини – София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора.

Най-важните резултати от проекта, приложими за общинските администрации, са изготвените Правила за условията, при които се предоставят и разходват публични средства при реализирането на УОИИ. Те са разработени на базата на няколко анализа, направени в рамките на проекта – анализ на съществуващата практика в общините; определяне на основните видове услуги, които се предоставят от общините; идентифициране на основни проблеми; анализ на способите за извършване на контрол от общините във връзка с изискването за избягване на свръхкомпенсация за услугата и ефекта от предоставянето на публични ресурси и др. Екипът, взел участие в реализацията на проекта, е направил анализ на добрите практики за УОИИ в държави членки на ЕС, на действащата нормативна уредба на страната ни в това отношение, както и анализ на тесните места в прилагането на режима като цяло.   

Към Правилата са приложени 10 броя типови примерни договори за възлагане на УОИИ от общините за най-често предоставяните услуги на територията на дадена община. Изготвени са типови договори за възлагане на дейностите по социално жилищно настаняване, домашен социален патронаж, управление на дневен център за стари хора, за поддръжка на улично осветление, за сметосъбиране, за услуги по компостиране и третиране на битови отпадъци, за управление и експлоатация на зони за паркиране, за опериране на леглова база и на многофункционална спортно-културна зала и др.

Като резултат от дейностите по проекта са подготвени и предложения за промяна и синхронизиране на съществуващата обща нормативна база с правилата за държавните помощи в областта на УОИИ.

Мария Веселинова уточни също, че в рамките на проекта са отпечатани наръчници, съдържащи резултатите от анализите, правилата и типовите примерни договори, като на всички общини в България са изпратени по два наръчника за лесно приложение в практиката. В електронен вариант Правилата и Наръчникът са достъпни на страницата на Министерството на финансите.  

Услугите от общ икономически интерес са икономически дейности, чиито резултати са от полза за цялото общество, но които без публична намеса не биха били предоставени от пазара или биха били предоставени при различни условия по отношение на обективното качество, безопасността, достъпността, равното третиране или универсалния достъп. Предоставянето на каквато и да е подкрепа чрез публичен ресурс на определени предприятия за дейности, които са с икономически характер, създава предпоставки за нарушаване на конкуренцията и следва да бъде съобразено с правилата по държавните помощи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във