Банкеръ Daily

Финансов дневник

Приходите в хазната се увеличиха с 10%

Правителството одобри информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за 2017 година. 

От финансовото ведомство отчитат положително салдо по КФП на касова основа за 2017 г. в размер на 845.2 млн. лв. (0,8% от прогнозния БВП). Той се формира от излишъците по националния бюджет (309.1 млн. лв.) и по европейските средства (536.1 млн. лв.).

Напомняме, че в разчетите към Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. бе заложен дефицит по КФП за годината в размер на 1 330.0 млн. лева. Това означава, че спрямо заложеното в програмата за годината се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с близо 2.2 млрд. лева. В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за предишната година, основно поради ръста на данъчните, вкл. осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007-2013 година.

Постъпилите приходи и помощи

по КФП за 2017 г. възлизат на 35.315 млрд. лв. или 99,6% от годишните разчети. В структурно отношение данъчните и осигурителните приходи превишават разчетите за годината с 5.5%, докато изпълнението при неданъчните приходи и помощите е по-ниско от разчета за годината. Съпоставени с предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2.741 млрд. лв. (8,8%), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 29.581 млрд. лв., което представлява 105,5% спрямо планираните за годината приходи. Преизпълнение на годишните разчети се отчита при повечето от основните данъци и осигурителните вноски. Съпоставено с данните за 2016-а, данъчните постъпления нарастват номинално с 10% (2.678 млрд. лева).

Приходите от преки данъци са в размер на 5.644 млрд. лв. или 110,8% спрямо предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 607 млн. лева (12,1%).

Приходите от косвени данъци са в размер на 14.532 млрд. лв., което е 103,7% спрямо разчетите за годината. Съпоставено с данните за 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 970,8 млн. лв. (7,2%). Постъпленията от ДДС са в размер на 9.320 млрд. лв. или 106,1% спрямо планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват със 767,3 млн. лв. (9%). Размерът на невъзстановения ДДС към 31 декември 2017 г. е 50.5 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 4.984 млрд. лв. (98,9% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 194,3 млн. лв. или 117% спрямо разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1.039 млрд. лв. или 104,9% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 8.365 млрд. лв., което представлява 105,4% спрямо разчетените за годината. Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,3% (1 047,3 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 4 213,2 млн. лв., което представлява 88,5% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 1.520 млрд. лв. или 57,5% от планираните за годината.

Разходите по КФП

за годината възлизат на 34.469 млрд. лв., което е 93,7% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за 2016 г. бяха в размер на 32.491 млрд. лева. Нарастването на разходите спрямо 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), както и по-високите разходи за субсидии и за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" с 20 пр. п. спрямо 2016 година.

Нелихвените разходи са в размер на 32.789 млрд. лв., което представлява 94,9% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи за 2017 г. са в размер на 29.033 млрд. лв. (102,5% спрямо разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 3.755 млрд. лв. (60,5% от разчетите към ЗДБРБ за1 2017 г.). Лихвените плащания са в размер на 792.1 млн. лв. или 95,8% от планираните за 2017 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена през 2017 г. от централния бюджет, възлиза на 888.2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

Размерът на фискалния резерв към 31 декември 2017 г. е 10.3 млрд. лв., в т. ч. 9.8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във