Банкеръ Daily

Финансов дневник

Приходите в бюджета намаляват номинално със 155.1 млн. лева към ноември

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към 30 ноември 2020 г. е отрицателно в размер на 213.7 млн. лв. 

Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към ноември 2020 г. са в размер на 39.698 млрд. лв. или 91.3 % от годишните  разчет, показват данните от Министерството на финансите. Съпоставени със същия период на миналата година те намаляват номинално със 155.1 млн. лева. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 592.2 млн. лв. (1.6 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 437.1 млн. лв. (22.2 %), сравнени с периода януари-ноември 2019-а.

Общата сума на данъчните постъпления, включително, приходите от осигурителни вноски, са 32.04 млрд. лв., което е 91.8 % от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 5.65 млрд. лв. или 85.9 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са за 15.31  млрд. лв. (93.8 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 10.07  млрд. лв. (94.7 % от планираните), от акцизи възлизат на 5  млрд. лв. (91.8 % от разчета), а тези от мита са 192 млн. лв. (102.4 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (включително, имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1.1 2 млрд. лв. или 92.3% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 9.95 млрд. лв., което представлява 92.1 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 5.26 млрд. лв., което представлява 89.3 % от годишните разчети, а приходите от помощи и дарения са в размер на 2.40 млрд. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към ноември 2020 г. възлизат на 39.91 млрд. лв., което е 81.9 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по консолидираната фискална програма към ноември 2019 г. бяха в размер на 38.55 млрд. лева. Извършените по-високи разходи са свързани с прилагането на социално-икономическите мерки за минимизиране на ефектите от кризата, в т.ч. плащания по мярка 60/40, изплащане на месечни добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от август до ноември 2020 г., плащания към земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки. При съпоставката на капиталовите разходи със същия период на предходната година следва да се има предвид ефекта от извършените разходи през 2019 г. по реализирането на проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, които са с еднократен характер. Номинално нарастване, в сравнение със същия период на миналата година, има при социалните плащания, разходите за персонал, разходите за субсидии и други, където са отчетени основната част от разходите, свързани със социално-икономическите мерки за борба с пандемията.

Нелихвените разходи са в размер на 38.14 млрд. лв., което представлява 82.2 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към ноември 2020 г. са 34.50 млрд. лв., капиталовите разходи (включително, нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 3.60 млрд. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 39.2 млн. лева. Лихвените плащания са за 583.1 млн. лв. или 80.4 % от планираните за 2020 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 ноември от централния бюджет, възлиза на 1.185 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към 30 ноември 2020 г. е отрицателно в размер на 213.7 млн. лв. (0.2 % от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 255.8 млн. лв. и превишение на приходите над разходите по европейските средства в размер на 42.1 млн. лева.

 

Размерът на фискалния резерв 

към 30 ноември е 12.6 млрд. лв., в т.ч. 12.3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във