Банкеръ Daily

Финансов дневник

Приходите в бюджета намаляват номинално с 855.1 млн. лева за полугодието

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на юни тази година е положително и е в размер на 1.61 млрд. лева. То се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1.099 млрд. лв. и по европейските средства в размер на 513.5 млн. лева. Това четем в одобрената от Министерския съвет информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, приходите, помощите и даренията по КФП към юни тази година са в размер на 21.43 млрд. лв. или 48.3% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на 2019-а те намаляват номинално с 855.1 млн. лева. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 1.274 млрд. лв. (6%), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 419.1 млн. лв. (36.4%), сравнени с края на юни миналата година. Приходите се забавят вследствие на негативните ефекти върху постъпленията при всички основни данъци от кризата, породена от разрастването на пандемията с COVID-19, посочват от финансовото министерство.

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, възлиза на 17.056 млрд. лв., което представлява 48.9% от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са за 3.169 млрд. лв. или 48.2% от предвидените в разчетите за годината. Приходите от косвени данъци са 7.88 млрд. лв., което е 48.3% от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 5.206 млрд. лв. или 48.9% от планираните. Намалената стопанска активност и влошените макроикономически показатели за потребление, внос, износ, вследствие разпространението на COVID-19, както и спадът на цената на суровия петрол, продължават да влияят негативно върху приходите от данъка. 

Приходите от акцизи възлизат на 2.546 млрд. лв. (46.7% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 104.2 млн. лв. или 55.6% от годишните разчети. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и други данъци по ЗКПО) са в размер на 694.1 млн. лв. или 57.4% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 5.313 млрд. лв., което представлява 49.2% от разчетените за годината. Неданъчните приходи са за 2.804 млрд. лв., което представлява 41.3% от годишните разчети. Приходите от помощи и дарения са 1.570 млрд. лева.

Разходите по КФП 

(вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към юни тази година възлизат на 19.818 млрд. лв., което е 41.4% от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към юни 2019-а бяха в размер на 19.062 млрд. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на миналата година, се дължи основно на по-високия размер на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), на разходите за персонал и други, поясняват от Министерството на финансите. 

Нелихвените разходи са в размер на 18.766 млрд. лв., което представлява 41.2% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към юни тази година са 17.371 млрд. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1.38 млрд. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са за 14.5 млн. лева. Лихвените плащания са на стойност 363.4 млн. лв. или 50.1% от планираните за тази година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на юни от централния бюджет, възлиза на 688.6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

Размерът на фискалния резерв към края на юни е 9.89 млрд. лв., в т.ч. 9.84 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.05 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във