Банкеръ Daily

Финансов дневник

Приходите от лихви и комисионни повишиха печалбата на ЦКБ

В края на четвъртото тримесечие на миналата година общата сума на активите на "Централна кооперативна банка" АД е нараснала с 8.70% на годишна база и е на стойност 6.11 млрд. лева. Спрямо третата четвърт също има увеличение по този показател (+4.08%). Тази тенденция  е свързана основно с нарастването на привлечените средства от други депозанти, става ясно от междинния счетоводен отчет на публичното дружество.  

Банката поддържа стабилно развитие, като към края на декември заема осмо място в класацията на БНБ за търговските банки у нас по показателя "балансова стойност на активите".

В периода между януари и декември сумата на предоставените кредити и аванси от ЦКБ на клиенти нараства и възлиза на 2.44 млрд. лева, четем в доклада за дейността на финансовата институция. Мениджърите отбелязват, че има ръст на тази сума и спрямо третото тримесечие на миналата година.

В края на декември задълженията на ЦКБ към други депозанти заемат 98% от общите задължения на кредитната институция. Тяхната стойност е нараснала до 5.42 млрд. лева. Привличането на нови клиенти е причината за отчетения ръст  по този показател - и на годишна база, и спрямо третото тримесечие на 2019-а.

В рамките на четвъртото тримесечие не са отразявани операции от извънреден характер в отчета за печалбата или загубата, така че формираният финансов резултат е следствие  единствено от приходи и разходи, свързани с обичайната дейност на "Централна кооперативна банка" АД. Дружеството завършва миналата година с печалба от 34.83 млн. лева при 33.77 млн. лева в края на декември 2018-а. Увеличението на положителния финансов резултат е следствие от по-високия нетен приход както от лихви, така и от такси и комисионни, събрани от клиенти.

През четвъртото тримесечие на миналата година банката не е начислявала или изплащала дивидент на своите акционери.

На 25 февруари миналата година увеличението на капитала на ЦКБ чрез издаване на нови акции, емитирани вследствие конвертиране на облигации, бе вписан в Търговския регистър. То добави още 13 975 679 броя с номинална стойност от по 1 лев. Така емитираният акционерен капитал на банката от групата Химимпорт нарасна до 127 129 970 лева. Акциите на банката се търгуват на официален пазар на акции сегмент "Premium" на "Българска фондова борса" АД. Към края на четвъртото тримесечие на миналата година членовете на Управителния и Надзорния съвет на ЦКБ не са притежавали акции на банката.

Проведеното общо събрание на акционерите в средата на миналата година прие счетоводния отчет за 2018 г. и реши формираната печалба на ЦКБ в размер на 33.77 млн. лева да бъде отнесена във фонд „Резервен“.

Основен акцент в дейността на ЦКБ през тази година е предоставянето на банкови услуги на населението - потребителски и ипотечни кредити, банкови карти и базираните на тях услуги, електронно банкиране  и разплащателни услуги, четем в отчета за дейността на дружеството. В същото време банката продължава да обслужва и големи корпоративни клиенти и малки и средни предприятия и свързаните с тях програми за усвояване на средства от структурните фондове на Европейския съюз.

Основен акционер на банката е "Химимпорт" АД, който пряко и чрез свързани лица, контролира над 75% от гласовете от общото събрание на акционерите на "ЦКБ" АД. Останалите книжа с право на глас са собственост на по-малки инвеститори.

През първото тримесечие на 2020 г. мениджърите на ЦКБ не очакват неблагоприятно развитие в някой от видовете риск – кредитен, ликвиден, пазарен и операционен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във