Банкеръ Daily

Финансов дневник

Приходите от дивиденти помпат печалбите на банките

За първите пет месеца на 2019 г. банковата система в България отчита печалба в размер на 762 млн. лева. Според официалните данни на БНБ това с 48.0% или с 247 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година. Централната банка уточнява, че този резултат е под влияние и на еднократни ефекти - основно от приходи от дивиденти. Освен това разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към края на май са 130 млн. лв., при 183 млн. лв. година по-рано.

В края на май депозитите в банковата система възлизат на 91.7 млрд. лева. За месец те отчитат лек ръст - с 0.1 на сто или 102 млн. лева. 

Брутният кредитен портфейл, който изключва кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции, нараства с 0.5% (292 млн. лв.) до 62.6 млрд. лв. Увеличават се кредитите за домакинства (с 214 млн. лв., 0.9%) и за други финансови предприятия (със 149 млн. лв., 4.5%). В същия период кредитите за нефинансови предприятия намаляват със 71 млн. лева.

Брутните кредити и аванси на банковата система спрямо края на април намаляват с 0.2% и възлизат на 90.7 млрд. лв. Намаляват средствата при централни банки - с 299 млн. лв. (2.2%) и вземанията от кредитни институции - със 174 млн. лв. (1.2%).

Отношението на ликвидно покритие към 31 май е 262.9% (при 265.9% в края на април). В края на отчетния месец ликвидният буфер възлиза на 27.7 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци са 10.5 млрд. лв.

Общите активи на банковата система на месечна база намаляват с 0.3% (334 млн. лв.) до 108.2 млрд. лв. в края на май. Увеличават се кредитите и авансите, инвестициите в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия и материалните активи. През отчетния месец намаляват портфейлите с ценни книжа, нетекущите активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба и другите активи, отчитат още от БНБ.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във