Банкеръ Daily

Финансов дневник

Приеха окончателно промените в Закона за банковата несъстоятелност

Народното събрание прие окончателно промените в Закона за банковата несъстоятелност. Съгласно новите промени разрешение за продажба може да се издаде когато вещите и правата, включени в програмата за осребряване не са продадени, след като поне 3 пъти са предлагани на публична продан. Продажбата чрез пряко договаряне или посредник ще се извършва с първоначална продажна цена не по-ниска от 30 на сто от оценката, посочена в описа, като цената се намалява съответно до реализиране на вещта или правото, съгласно изготвени от синдика правила за извършване на продажбата чрез пряко договаряне, оповестени на интернет страницата на банката. 

Повечето от промените имат за цел да усъвършенстват по принцип работата на институциите, занимаващи се с процедурите по опазване и осребряване на имуществото и активите на фалирали банки.

Критиците на промените в закона твърдят, че новите правила отварят възможност за безконтролна продажба на активи на КТБ и други банки във фалит. Законодателството в момента предвижда възможност за пряко договаряне, ако на търгове с явно или тайно наддаване не се яви купувач. За тази цел е нужно разрешение от председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете. Новите поправки премахват контролния механизъм, давайки право на синдиците директно да продават активи на КТБ на избран от тях купувач.

Други поправки предвиждат премахване на държавните такси, които синдиците дължат при водене на делата, най-вече при оспорването на цесии. В производствата по обжалване няма да се събира такса, ако кредиторът е придобил вземането и задължението си преди датата на решение за откриване на производство по несъстоятелност, но към момента на придобиване на вземането или задължението е знаел, че е настъпила неплатежоспособност или че е поискано откриване на производство по несъстоятелност. 

С промените се транспонира европейска директива и се въвежда нов клас кредитори – притежатели на непривилигирован необезпечен първостепенен дълг. Той следва да има по-висок ред от притежателите на инструменти на собствения капитал и подчинен дълг и по-нисък ред спрямо притежателите на други инструменти.  В случаите, в които по образувани от банката, синдика или фонда дела съдът е назначил "особени представители", техните възнаграждения ще се определят по Закона за правната помощ, където максималният хонорар е 450 лв. Дава се възможност и за служебно вписване на кредиторите в списъка на приетите от синдика вземания, което според вносителите ще гарантира правата на кредиторите в случай на обявяване на недействителност на направено прихващане.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във