Банкеръ Daily

Финансов дневник

През януари у нас са влезли 188 млн. евро преки инвестиции

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари тази година, отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 188.4 млн. евро (0.3% от БВП), показват числата от БНБ. Те се увеличават спрямо вложенията през януари 2021 г., когато у нас са влезли 55.9 млн. евро (0.1% от БВП).

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 53.1 млн. евро за януари тази година. Той е по-голям със 132.1 млн. евро от този за първия месец  на 2021-а, който е отрицателен в размер на 78.9 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 0.4 млн. евро при положителен нетен поток от 0.3 млн. евро за януари 2021-а.
По предварителни данни, реинвестираната печалба (т.е. делът на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат останала у нас) е положителна и възлиза на 46.3 млн. евро при положителна стойност от 189.7 млн. евро за януари миналата година.
Нетният поток по важния показател "Дългови инструменти", който показва каква е промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити, е положителен. Т.е. увеличават се парите, които са вложени от компаниите майки у нас, като те са на стойност 89 млн. евро. Преди година нетният поток е имал отрицателна стойност, или дъщерните фирми са платили повече пари на собственика си, отколкото са получили като подкрепа за бизнес плановете. Тогава 54.9 млн. евро са напуснали страната.
Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари тази година са от Германия (57.5 млн. евро), Люксембург (14 млн. евро) и Нидерландия (13.2 млн. евро), което не е изненада.

 

Нетният поток на преките инвестиции в чужбина

за януари тази година възлиза на 40.1 млн. евро (0.1% от БВП) при 28.9 млн. евро (0.01% от БВП) за същия месец на 2021-а. Това показват предварителните данни от БНБ.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във