Банкеръ Daily

Финансов дневник

Преките инвестиции в страната се повишават с 363.2 млн. евро за година

По предварителни данни на Българската народна банка нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – юли 2019 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 532.7 млн. евро (0.9% от БВП), като е по-голям с 363.2 млн. евро от този за януари – юли 2018 г. (положителен в размер на 169.5 млн. евро, 0.3% от БВП). През юли 2019 г. потокът е положителен и възлиза на 8 млн. евро, при положителен поток от 114.9 млн. евро за юли 2018 г.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 333.6 млн. евро за януари – юли 2019 г. Той е по-нисък с 324.2 млн. евро от този за януари – юли 2018 г., който е отрицателен в размер на 9.4 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 3.6 млн. евро, при положителен нетен поток от 12.9 млн. евро за януари – юли 2018 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (1.1 млн. евро), Холандия (0.6 млн. евро) и Латвия (0.6 млн. евро).

По предварителни данни, статия "Реинвестиране на печалба" (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е отрицателна и възлиза на 72.1 млн. евро, при положителна стойност от 26.5 млн. евро за януари – юли 2018 г.

За януари – юли 2019 г. нетният поток по подстатия "Дългови инструменти" (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) възлиза на 938.4 млн. евро, при 152.4 млн. евро за януари – юли 2018 г. Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – юли 2019 г. са от Холандия (221 млн. евро), Германия (188.6 млн. евро) и Великобритания (103.8 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – юли 2019 г. възлиза на 231 млн. евро (0.4% от БВП), при 130.6 млн. евро (0.2% от БВП) за януари – юли 2018 г. През юли 2019 г. той е положителен и възлиза на 46.8 млн. евро, при 26.5 млн. евро за юли 2018 г.

Съгласно предварителните данни, размерът на преките инвестиции в страната към първото тримесечие на 2019 г. е 43 277.8 млн. евро, при 43 035.6 млн. евро в края на 2018 г. Подстатия "Дялов капитал и реинвестиране на печалба" е в размер на 33 819.5 млн. евро, като намалява с 49.2 млн. евро спрямо декември 2018 г. (33 868.7 млн. евро). Подстатия "Дългови инструменти" е в размер на 9458.3 млн. евро и нараства с 291.3 млн. евро спрямо декември 2018 г. (9166.9 млн.евро).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във