Банкеръ Daily

Финансов дневник

Предлагането на нови кредитни продукти увеличи общия обем на отпуснатите от "Тексимбанк" заеми

Активите на "Тексимбанк" АД се увеличават в края на март с 14.965 млн. лв., което означава ръст от 4.96% спрямо декември миналата година, до 316.884 млн. лв., става ясно от консолидирания финансов отчет на дружеството за първо тримесечие на 2019-а. Това е резултат от нарастването на кредитите и вземанията (с 8.36%) и на сделките по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа (репо-сделки) - с 85.90 на сто.

Към края на март банковата група на консолидирана основа включва "Тексимбанк" и контролираното от нея дъщерно дружество - управляващото дружество "Тексим асет мениджмънт" ЕАД, в което притежава 100% от капитала. То е организирало четири договорни фонда - "Тексим България", "Тексим парични пазари", "Тексим Балкани" и "Тексим Комодити Стратеджи". Банката майка притежава 100% от дружествените дялове на "Тексим Проекти" ЕООД.

"Тексимбанк" АД е публично дружество, което има лиценз да извършва банкова дейност и едно от основните направления е предоставяне на кредити, или друго финансиране.

През първото тримесечие банката следва политиката си на кредитиране при спазване на строго консервативен подход и развитие на потребителското кредитиране чрез предлагане на нови кредитни продукти. В резултат на това към края на март общият размер на заемите се е повишил с 8.1 на сто. Сумите по договорите за кредити на индивидуални клиенти са  нараснали с 3.348 млн. лв. спрямо края на 2018-а. За корпоративните клиенти са отпуснати със 7.44 млн. лв. повече заеми. Най-голям дял в кредитния портфейл на банката имат заемите към корпоративни потребители - 63.2%, и към граждани и домакинства - 26.8 на сто.

От банката отбелязват и нарастване на сумата на привлечените средства от клиенти, различни от кредитни институции.

Към края на март общата сума на задълженията на групата расте, но през 2019 г. тя следва политика на оптимизиране на структурата на пасива в посока към намаление на неговата средна цена.  

В резултат на всичко това приходите и разходите на банката в периода между януари и март са отражение на политиката на преструктуриране на активите и пасивите на групата. На годишна база растат и нетния лихвен доход (с 18.75%) и нетните приходи от такси и комисионни (с 3.37%). А общите нетни оперативни парични постъпления от дейността на "Тексимбанк" за първото тримесечие са на стойност 3.482 млн. лв., като са по-ниски спрямо онези 3.584 млн. лв. спрямо същия период на миналата година. Консолидираният финансов резултат в края на март е загуба от 79 хил. лв. при печалба от 397 хил. лв. в края на март 2018-а.

През първото тримесечие банката не са начислявала и изплащала дивиденти на своите акционери.

Към края на март най-големите акционери в банката са "Уеб финанс холдинг" АД с дял от 18.88%, "Сила холдинг" АД - с 8.93%, и ПОК "Съгласие" АД - с 6.38 процента. "Тексим Трейдинг" АД притежава 5.22%, а "Инвест кепитъл" - 5.17% от книжата с право на глас. Дружествата Датамакс АД, Датамакс систем холдинг АД и Итрейд АД, в качеството им на свързани лица, притежават заедно 14.81% от капитала.  

От мениджърите на "Тексимбанк" единствено Мария Видолова - член на управителния съвет и изпълнителен директор, има акции в дружеството, което управлява - 569 акции или 0.002 процента.

Акциите на "Тексимбанк" се търгуват на Основен пазар BSE, Сегмент акции "Standard", организиран от "БФБ-София" АД. Общият брой от емисията обикновени, поименни, безналични акции, издадени от публичното дружество, с номинална стойност 1 лев всяка и с право на един глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество, е 27 995 036. Към момента те се тургуват по 2.78 лв. за един брой, като са добавили две стотинки към стойността си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във