Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Празнични ремонти на нормативи за ERM II

В последните дни на 2018-а Комисията за финансов надзор (КФН) окончателно прие промени в ключови наредби. От решенията на регулатора става ясно, че най-съществената промяна е  във връзка с намерението на страната ни да се присъедини към Валутния механизъм II (ERM II, чакалнята за еврозоната). Другата  промяна засяга  Плана за действие и необходимостта от актуализиране на подзаконовата нормативна уредба в областта на застрахователния надзор.
На второ разглеждане бяха приети промени в Наредба 53/2016 за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователните и  презастрахователните дружества и Гаранционния фонд, в които се предвиждат допълнителни изисквания.

"Промените имат за цел да повишат изискванията към качеството на оценката на различни категории активи на застрахователите с оглед получаването на по-точна и вярна представа за тяхното финансово състояние", обясниха експертите. Предстои наредбата да бъде обнародвана в "Държавен вестник".

Комисията е приела  и проект за промяна на Методологията за проверка и заверка на образци с годишни количествени данни. С промените са предвидени допълнителни указания към одиторите на застрахователните компании във връзка с оценката на определени активи  като недвижима собственост, акции и участия в свързани предприятия.

"Целта на промените е да се постигне по-голяма прецизност при  одиторската проверка на оценката на тези активи и да се повиши качеството й и  нейната информационна стойност за целите на застрахователния надзор", разясниха от регулатора. Изменената методология ще влезе в сила от датата на влизане в сила на измененията в Наредба 53.

Припомняме, че на последното си заседание за годината правителството одобри промени в Плана за действие, включващ мерките по повод  на намеренията на България за присъединяване към Валутния механизъм II и към Банковия съюз до юли 2019 година. Предвижда се още съдиите да преминават обучение по банкова несъстоятелност -  с това ще се заеме Националният институт по правосъдие. Обучението е насочено към мярката "Подобряване на рамката за несъстоятелността" и трябва да се реализира през новата година, решиха министрите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във