Банкеръ Daily

Финансов дневник

Правителството задлъжня с още 500 млн. лева

Днес Министерството на финансите преотвори емисия 3.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17 май 2025 година. Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 301 21 110/17.11.2021 г. (три години и шест месеца).

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 500 000 000 лв. и лихвен процент 0.00% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 16 март 2022 година. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно лихвоносни съкровищни облигации за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0.55%, съобщиха от финансовото министерство. Така правителството ще подкрепи харчовете си с този първи дълг за тази година.

Общият размер на подадените поръчки достигна 964.7 млн. лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 82 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.93. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 81 базисни точки. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 98.03 лв. на 100 лв. номинал.

В аукциона участваха всичките 9 първични дилъри на ДЦК. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 63.4%, следвани от пенсионни фондове с 20.2%, застрахователните дружества - с 6.4%, гаранционни фондове - с 5%, и други инвеститори - с 5 на сто.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип, уточниха от БНБ.

Припомняме, че в държавния бюджет за тази година е записано, че правителството ще може да привлече дълг в размер на 7.3 млрд. лева, като с него ще се покрива планираният дефицит за годината, а също и да се рефинансират падежиращите през годината книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във