Банкеръ Daily

Финансов дневник

Правителството тегли нов държавен дълг за 200 млн. лева

Българското правителство ще поеме нов петгодишен дълг за 200 млн. лева през следващата седмица.

Българска народна банка обяви, че на 10 февруари 2020 г. ще бъде проведен аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1 827 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия с падеж 15.01.2025 г. Условията са определени от Министерството на финансите, съобщи пресцентърът на централната банка. Определен е 0.01% годишен лихвен процент, с дата на плащане 12 февруари. 

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. Те могат да участват и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка на ЕС или в трета страна.

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е по реда на Наредба № 5 от 04.10.2007 г. и е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 300 20 114 от 15.01.2020 г. на аукционен принцип. Ведомството си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

От началото на годината държавата е изтеглила общо 400 млн. лв. от вътрешния пазар. Първият път чрез 5-годишни ДЦК, а вторият - чрез 10.5-годишни. При по-малкия матуритет беше постигната рекордна отрицателна доходност от -0.11 на сто, а при втората - ниската положителна доходност от 0.13%.

В закона за бюджета за 2020 г. е записано, че правителството може да вземе заем на обща стойност 2.2 млрд. лв.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във