Банкеръ Daily

Финансов дневник

Правителството ще вземе още 200 млн. лв. дълг

На 26 септември Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години и шест месеца (2008 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 300 22 219/28.09.2022 г. с падеж 28 март 2028 година.

От Министерството на финансите пускат за продажба книжа с номинална стойност от  200 000 000 лева при годишен лихвен процент от 3.20 на сто, уточняват от централната банка.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. Те могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Съгласно условията от финансовото министерство, максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид и това, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 300 22 219 от 28 септември 2022 г. на аукционен принцип.

Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Преди този аукцион, Министерството на финансите и БНБ проведоха тази година търгове за продажба на държавни книжа общо за 2 млрд. лева. Предвиденият в закона за държавния бюджет таван на дълга за тази година е в размер на 10.3 млрд. лева. 

Според индикативния емисионен календар за ДЦК за периода ноември-декември тази година, ще бъдат проведени и четири търга през октомври, от които да се емитират нови 750 млн. лв. дълг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във