Банкеръ Daily

Финансов дневник

Правителството продаде ДЦК за 200 млн. лв. при 4.47% годишна доходност

Министерството на финансите преотвори емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 10.5 години, деноминирана в лева, с падеж на 27 юли 2026 година. А Българска народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 16 219/27.01.2016 г., обявиха от централната банка. 

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 2.25% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 12 октомври тази година. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 230 350 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 30 000 000 лева. Постигнатият коефициент на покритие е 1.15. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 263 базисни точки. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 92.22 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 200 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 30 000 000 лв., при среднопретеглена годишна доходност в размер на 4.47 процента.

В аукциона участваха всичките 9 първични дилъри на държавни ценни книжа. Най-голям брой придобиха банките - 80% от цялото количество, следвани от застрахователни дружества – с дял от 14.5%, пенсионни фондове – 4.5% и гаранционните фондове – 1 на сто.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип, уточниха от Българска народна банка.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във