Банкеръ Daily

Финансов дневник

Правителството пое нов дълг от 300 млн. лева

Министерството на финансите успешно пласира част от нова емисия държавни ценни книжа за 300 млн. лева. БНБ съобщи, че са пласирани  лихвоносни съкровищни облигации с падеж 17.08.2031 година при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,14%. 

"До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 555 650 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 99 800 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.85. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 98.85 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност 0.21%", посочи централната банка. 

В аукциона са участвали 9 първични дилъри на ДЦК. Участниците показаха  висок интерес към книжата, а  най-голямо количество ДЦК  придобиха банките – 66,7 %, следвани от застрахователните дружества,придобили  20,7 %, пенсионни и гаранционни фондове – 6,7 %, договорни фондове – 2,6 % и други инвеститори – 3,3%.

От БНБ поясняват, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

За сравнение на вътрешния пазар през 2020 г. година бяха пласирани ДЦК с обща номинална стойност от 1.2 млрд. лева. Става дума за една нова 5-годишна емисия на ДЦК, деноминирани в лева и за преотварянето на емисия от 2019 г. със срочност 10.6 години. 

Общият реализиран обем на 5-годишната емисия ДЦК от трите аукциона бе 600 млн. лв., при постигната отрицателна среднопретеглена доходност от минус 0.04%. 

Емисията със срочност 10.6 година бе пласирана на три аукциона, с общ обем на емитираните ДЦК от 600 млн. лв., при постигната среднопретеглена доходност от 0.27 процента.

Според последните данни на финансовото министерство дългът на подсектор „Централно управление“ към края на декември 2020 г. възлиза на 28.968 млрд. лева. Вътрешните задължения са 5.990 млрд. лева, а външните 22.977 млрд. лева. Съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 24.3%

За настоящата година правителството е заложило таван за поемане на нов дълг от 4.5 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във