Банкеръ Daily

Финансов дневник

Повечето приходи вдигат нетната печалба на "Групата ЦКБ"

Към края на септември финансовият резултат на "Групата ЦКБ" е нетна печалба в размер на 34.27 млн. лева, става ясно от междинния счетоводен отчет на дружеството. Спрямо същия период на миналата година е постигнат ръст от 77.43 на сто. Тази печалба е следствие единствено от приходи и разходи, свързани с основната дейност на групата, отбелязват мениджърите в доклада си.

Нетният доход от лихви расте с около шест милиона лева - до 95.49 млн. лева. Увеличава се и нетният доход от такси и комисионни - до 36.16 млн. лева. Към приходите се добавят и нетни печалби от операции с ценни книжа и от промяна на валутни курсове.

Разходите по дейността на групата към края на второто тримесечие също нарастват, но с по-нисък темп - 3.60%, в сравнение с равнището им от преди година и достигат до 103.58 млн. лева.

Банковата група "ЦКБ" включва "Централна кооперативна банка" АД и контролираните от нея дъщерни фирми - "Централна кооперативна банка" - Скопие (с дял от 87.35%) и управляващото дружество "ЦКБ асетс мениджмънт" ЕАД (100% от капитала).

Общата сума на активите на групата ЦКБ към края на септември е нараснала на годишна база с 5.03% до 6.14 млрд. лева. Увеличението е свързано основно с повечето привлечени средства от други депозанти. Ръст има и спрямо второто тримесечие на тази година.

Делът на паричните средства в каса и в разплащателни сметки в централни банки е малко под една трета от балансовото число на групата и запазва стойността, която имаше през второто тримесечие, отбелязват от "Централна кооперативна банка" АД.

Размерът на предоставените кредити и аванси на клиенти леко намалява през третото тримесечие и са с дял от 41.94% от общите активи на ЦКБ на консолидирана основа при 42.35 на сто в периода между април и юни тази година.

В края на септември делът  на задълженията на "Групата ЦКБ"  се е увеличил с 2.59% за година до 5.56 млрд. лева. Основната част от тях - над 98%, са към други депозанти - граждани, предприятия и нефинансови институции. Тази сума се увеличава и спрямо юни тази година (с 2.48%). В същото време групата поддържа стабилна структура на привлечените средства, което пък й позволява независимост от външно финансиране по време на флуктуациите на финансовите пазари, отбелязват мениджърите на банката.

Собственият капитал на ЦКБ на консолидирана основа за деветмесечието нараства с 2.26% спрямо полугодието на тази година и вече е на стойност 570.45 млн. лева.

От началото на годината котировките на акциите на "Централна кооперативна банка" АД са се устремили нагоре. Книжата се търгуваха при затварянето на борсата на 29 ноември при 1.555 лв. за брой, а започнаха на 2 януари при 1.3559 лв. за дял. Така борсовите играчи оцениха дружеството на 193 873 204 лева.

През третото тримесечие "Групата ЦКБ" не е начислявала и изплащала дивиденти на своите акционери.

Мениджърите на банката не очакват през четвъртото тримесечие неблагоприятно развитие по някой от основните рискове - кредитен, ликвиден, пазарен и операционен. В условията на ръст на икономиката и финансовата система като цяло, "Централна кооперативна банка" АД ще се стреми да продължи своето развитие, като запази постигнатите резултати и пазарен дял, отбелязват мениджърите в доклада си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във