Банкеръ Daily

Финансов дневник

Повечето кредити увеличиха нетните доходи от лихви и от такси и комисионни на "ТЕКСИМБАНК"

Към края на първото тримесечие балансовата стойност на активите на "ТЕКСИМБАНК" АД на годишна база продължава да расте - с 4.96%, или 14.96 млн. лв. до 316.61 млн. лв., което е резултат от увеличение на кредитите и вземанията и на репо сделките (repurchase agreement, (repo) - продажба с уговорка за обратно изкупуване) с финансови инструменти, държани за търгуване.

"ТЕКСИМБАНК" е публично дружество, което има пълен лиценз за извършване на банкови услуги и една от основните дейности е предостяване на кредити и друго финансиране.

И през тази година банката продължи политиката за привличане на клиенти чрез предлагане на нови кредитни продукти, отбелязват мениджърите в доклада си за дейността. В края на март размерът на кредитите за физически лица е нараснал с 3.35 млн. лв. спрямо същия период на миналата година. Заемите за корпоративни клиенти на ТЕКСИМБАНК пък са повече със 7.44 млн. лева.  

През периода между януари и март общата сума на отпуснатите кредите на клиенти, различни от банки, са нараснали с 8.10% на годишна база. Най-много заеми от банката са взели корпоративни клиенти (63.2% от заемите), а след тях са гражданите и домакинствата и финансовите предприятия.

През 2019-а банката следва политиката на оптимизиране на структурата на пасива в посока на намаление на неговата средна цена.

Общо нетните оперативни приходи от банката в края на март възлизат на 3.57 млн. лв. при 3.66 млн. лв. година по-рано. Финансовият резултат след данъците е печалба от 70 хил. лв., но тя не доста по-ниска от отчетените 536 хил. лв. през първото полугодие на 2018-а.

Като резултат от повечето отпуснати кредити банката отчита ръст от 18.76% при нетните доходи от лихви, както и 1.07% повече парични средства от нетните приходи от такси и комисионни.

Най-големите акционери в банката са "Уеб финанс холдинг" АД с дял от 18.88%, "Сила холдинг" АД - с 8.93%, и ПОК "Съгласие" АД - с 6.38 процента. "Тексим Трейдинг" АД притежава 5.22%, а "Инвест кепитъл" - 5.17% от книжата с право на глас.

От мениджърите на "ТЕКСИМБАНК" единствено Мария Видолова - член на управителния съвет и изпълнителен директор, има акции в дружеството, което управлява - 569 акции или 0.0020 процента.

Акциите на "ТЕКСИМБАНК" се търгуват на Основен пазар BSE, Сегмент акции "Standard", организиран от "БФБ-София" АД. Общият брой от емисията обикновени, поименни, безналични акции, издадени от публичното дружество, с номинална стойност 1 лев всяка и с право на един глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество, е 27 995 036.

Facebook logo
Бъдете с нас и във