Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Половината общини имат пари, ами останалите?

Половината от кметствата в страната са в лошо финансово състояние и имат неотложна нужда от допълнителни средства. Това става ясно от последните данни, огласени от Министерството на финансите за финансовото състояние на общините.

Справките  сочат, че в края на юни 2018-а просрочените задължения на общините възлизат на 138,2 млн. лв. и са "заслуга" на 134 общини (50,6% от кметствата).

С най-негативни тенденции по показателите за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност в края на юни са: Борован, Карлово, Доспат, Любимец, Кърджали, Чипровци, Брегово, Исперих, Поморие, Баните, Бяла (обл. Русе), Стрелча, Минерални Бани, Кричим, Никопол, Бойница, Пирдоп, Антон, Пещера и Лясковец. Не споменаваме в този списък общините, които са със съгласувани планове за финансово оздравяване или са определени като общини с финансово затруднение въз основа на данните от годишните отчети за касово изпълнение на бюджетите на общините, оборотните ведомости и информацията от Закона за местните данъци и такси.

Останалите 131 общини завършват полугодието без просрочени задължения, а едва пет общини (Генерал Тошево, Ябланица, Разград, Котел, Стралджа) запазват непроменен размера на просрочените си задължения  през изминалата година.

За полугодието понижение на просрочените си задължения отчитат 102 кметства, а общият размер на реализираното от тях намаление е 36,6 млн. лева. То обаче частично се компенсира от увеличените просрочия (с 16.2 млн. лв.) на 44 общини.

Спрямо края на миналата година размерът на общинския дълг и общинските гаранции се увеличават  с 85,9 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешните заеми с 17.9 млн. лв. - за сметка на увеличение на размера на външните заеми със 103.8 млн. лева.

Що се касае до приходите в общите постъпления за страната, те се свиват до 41.95% и остават по-ниски спрямо края на юни 2017-а, когато възлизаха на 43.52 процента.

Оказва се, че приходите превишават разходите за местни дейности при една трета от общините (при 77 общини). Това обаче не е съществено подобрение, тъй като година по-рано с такъв резултат можеха да се похвалят 70 кметства.

Като цяло  приходите на общините са около 40% от общия размер на постъпленията им (приходи и трансфери), като делът на общините с равнище на този показател над средното за страната е 14,3% (около 38 общини).

В края на полугодието намалява делът на общините с отрицателно бюджетно салдо - до 65 (за сравнение - към 30 юни 2017 г. са 70). Най-голям дефицит се отчита в Поморие (6 млн. лв.), Кърджали (3.2 млн. лв.) и в гр. Сандански (2 млн. лв.). 

От данните на финансовото ведомство става ясно още инвестиционната активност (дял на капиталовите разходи в общите разходи) на общините леко се подобрява. Тя се повишава до 9.7%, при положение че е била  7,89% година по-рано. Броят на общините, които имат дял на капиталовите разходи, по-висок от средното равнище за страната в края на второто тримесечие на 2018 г., обаче намалява -  до 73 при 96 за същия период на миналата година. 

От началото на 2018 г. министърът на финансите не е съгласувал планове за финансово оздравяване на общини, посочват още от ресорното министерство. Припомняме, че в началото на годината от списъка за финансово оздравяване отпаднаха 21 общини. В края на 2017-а в него фигурираха 32, а в началото на 2018-а броят им се редуцира до тринадесет.

"Препоръчително е общините да приемат и да изпълняват оздравителни планове при наличие не само на три или повече от показателите по Закона за публичните финанси, но и при индикации за достигане на критичните стойности по един или повече от всички наблюдавани показатели. Така те ще преодолеят и елиминират своевременно риска да нарушат фискалните правила", съветват експертите от Министерството на финансите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във