Банкеръ Daily

Финансов дневник

Поемаме нов държавен дълг от 200 млн. лева

Още 200 милиона лева дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде поет в началото на следващия месец. На 6 април Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години, с фиксиран лихвен процент с падеж 15 януари 2025 г. Условията са определени от Министерството на финансите, съобщи пресцентърът на централната банка. Определен е 0.01% годишен лихвен процент, с дата на плащане 8 април.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. Те могат да участват и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е по реда на Наредба № 5 от 04.10.2007 г. и е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 300 20 114 от 15.01.2020 г. на аукционен принцип. Ведомството си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Това е петият търг за продажба на лихвоносни съкровищни облигации от началото на годината. От януари насам държавата е увеличила вътрешния си дълг с общо 800 млн. лева. Ако поръчките в предстоящата емисия бъдат одобрени, страната ни вече ще e емитирала нов дълг за общо 1 млрд. лева. Държавният дълг за годината може да достигне 2 млрд. и 200 млн. лева, както бе записано в бюджета, като не се изключва и емитиране на държавни облигации на външните пазари.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във