Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Подгряват публиката за по-високи лихви...

S 250 c63b490a a5da 4eeb 9282 d7d5e90d8cb6

Последните данни на БНБ показват към края на месец юни, че корпоративните кредити в евро до 1 млн. са усвоени от фирмите при рекордно ниска лихва от около 3.26%. За сравнение - месец по-рано цената им е била 3.73%, а преди година - 3.80 на сто. Още по-интересна е ситуацията при кредитите за бизнеса над 1 млн. евро, където лихвите се се свили от 3.30% на 2.15 процента през последната година.

 

Финансовите институции през последните две години компенсираха намаляващите приходи чрез повишението на таксите и комисионите от предоставяните от тях стандартни услуги. Стигна се дотам да въвеждат дори такси за услуги, каквито не се изискват в рамките на дъщерните структури на банката-майка в други държави.

Очевидно обаче тези опции вече са изчерпани.

Ето защо, изненадващо за мнозина, идва прогнозата на БНБ, че през второто и третото тримесечие на 2020 г.  

лихвените проценти по новоотпуснатите кредити

за домакинства и нефинансови предприятия ще се повишат. На този фон твърде оправдателно звучи, че конюнктурата на паричния пазар в Еврозоната вече е променена. Та ние още дори не сме прекрачили вратата на чакалнята към Еврозоната и вече се озовахме в „окото на бурята“. Или поне така звучат следващите редове:

"Предвид започналото от средата на март увеличение на лихвените проценти на паричния пазар в Еврозоната (б.ред. т.е. още преди разгара на коронакризата), особено в средносрочните и дългосрочните сегменти (6-месечен и 12-месечен ЮРИБОР), както и факта, че те се използват като референтни лихвени проценти от някои банки, е вероятно лихвените проценти по новите кредити да започнат да се повишават", уточнява БНБ в си Икономически преглед, който обаче е базиран на данните от месец март.

Според Централната ни банка

допълнителни фактори, които биха могли да повлияят върху възходящата посока на лихвените проценти по кредитите са очакваното влошаване на кредитоспособността на кредитополучателите и по-високата премия за странови риск, които е възможно да доведат до цялостно повишение на рисковата премия по кредитите. Евентуалното увеличение на необслужваните заеми в банковата система, което би могло да се очаква в резултат от влошаването на макроикономическата среда, също може да допринесе за повишаване на лихвените проценти по новите кредити. И това отново би било удар върху фирмите, защото не те формират макроикономическата среда, но пък те ще са, които трябва да поемат тежестта на по-високите лихви.

Кредитите за бизнеса, договорени в лева,

през последните месеци са отчели спад в лихвите. При тези до 1 млн. лева - от 3.80 на 3.26% на годишна база, а при заемите над 1 млн. лв. - от 2.94% на 2.45 процента. Трябва да се знае обаче, че на месечна база за втората група кредити се наблюдава нарастване на цената с 0.10 на сто. 

Заемите за бизнеса  през юни са нараснали с 2.8% на годишна база, докато през май повишението им на годишна база е с 2.9 процента. Като в края на месеца юни кредитите достигат 34.460 млрд. лева.

Към края на юни се наблюдава интересна динамика и при

лихвите по кредитите за домакинствата.

Например при потребителските кредити в лева се забелязва спад спрямо месец май - от 8.37 на 7.60%. При заемите в евро обаче лихвата се покачва - от 3.19 на 3.36 процента, но пък преди година тя е била 3.68 на сто.

При жилищните кредити в лева цената се покачва от 2.85% на 2.91%, но при тези в евро пада - 3.57% на 3.53 на сто.

Кредитирането в този сегмент сякаш е замръзнало, като годишният ръст може да бъде обяснен най-просто със сериозната активност на пазара на имоти преди настъпването на коронакризата. Например в края на юни 2020 г. жилищните заеми възлизат на 11.301 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 13.3%, докато през май годишното увеличение е било 13.8 процента.

Потребителските кредити пък възлизат на 11.563 млрд. лв. и се увеличават със 7.1% спрямо юни 2019 година. За сравнение през май годишното им повишение е било 7.1 процента.

Статуквото при депозитите се запазва

и за разлика от очакванията за увеличение на цената за кредити лихвите по депозити, изглежда, ще се запазят на рекордно ниските си нива. Струва си да се спомене, че те се подяждат допълнително от инфлацията.

"Високата ликвидност в банковата система и притокът на привлечени средства от резиденти, както и продължителният период на стимулираща парична политика на ЕЦБ повлияха за формиране на дългосрочна тенденция към понижение на лихвените проценти на междубанковия пазар и лихвените проценти по депозитите, които към началото на 2020 г. достигнаха исторически най-ниските си равнища", обясняват от БНБ.

При депозитите на домакинствата през юни 2020 г. спрямо година по-рано средният лихвен процент по влоговете в левове намалява до 0.10%, а по тези в евро до 0.09 процента. Интересното е, че дори при тези равнища гражданите продължават да се доверяват на банките да пазят парите им, като спестяванията към 30 юни достигат 57.171 млрд. лв., при годишен ръст от 7.8 на сто.

За нефинансовите предприятия средният лихвен процент по депозитите в левове през юни 2020 г. в сравнение с юни 2019 г. се понижава с до -0.05%, а по тези в евро - до 0.01процента. Все пак в края на юни депозитите на неправителствения сектор са 86.321 млрд. лева, като годишното им увеличение е 8.3% (8.6% годишно повишение през май).

Спестяванията на фирмите са 26.007 млрд. лв.

и на годишна база се увеличават с 11.9%, като през май годишното повишение беше 12.4 процента.

Както вече стана дума, в тази ситуация банките е все по-вероятно да се насочат към поредно привличане на приходи от такси и комисиони. В последните месеци отново се стигна да увеличаване на таксите и комисионите за най-масовите банкови услуги. Например такса за превод, направен в офис към друга банка, вече достига 5 лв., а само преди около година таванът бе 3 лева. Увеличават се таксите и по други масови услуги - откриване, поддръжка и закриване на сметка.

Може да се каже, че по този начин банките насочват клиентите си към своите онлайн канали за банкиране, където разходите за потребителите са много по-малки. Но напоследък таксите и за тези операции започнаха да растат.

Освен това кредитните институции отпускат заеми по антикризисните програми на Българската банка за развитие без такси и комисиони, което налага приходите да се формират от услуги за останалите клиенти.

Разбира се, увеличенията не са от вчера или днес, като по официална информация на Асоциацията на банките през 2019 г. кредитните институции у нас са спечелили от такси 1.32 млрд. лева. И приходите от тях са с 5.8% повече спрямо получените през 2018 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във