Банкеръ Daily

Финансов дневник

По-високите разходи в бюджета са за минимизиране на ефектите от Ковид кризата

Приходите, помощите и даренията по консилидираната фискална програма (КФП) за 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 44.2 млрд. лв., при разчетени 43.5 млрд. лв., което е изпълнение 101.5% спрямо годишния разчет, като при данъчните приходи изпълнението е 102.5 на сто. Съпоставени с 2019 г. приходите по КФП нарастват с 0.1 млрд. лв., съобщават от Министерството на финансите. Ръст се отчита основно при данъчните приходи и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на Европейския съюз.

В частта на приходите по националния бюджет най-значително се увеличават постъпленията от данъци (с 0.5 млрд. лв.). Съпоставено с разчета към Закона за държавния бюджет за 2020 г. превишение на плана за годината има при някои от основните данъци и при приходите от социално-осигурителни вноски.

Разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на България в бюджета на ЕС) за 2020 г. са в размер на 47.8 млрд. лв., което е 98% от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за 2019 г. бяха в размер на 45.2 млрд. лева. По-високите разходи през тази година са свързани основно със социално-икономически мерки за минимизиране на ефектите от кризата, в т.ч. плащания по мярка „60/40“, изплащане на месечни добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от август до декември, плащания към земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки. При съпоставката на капиталовите разходи със същия период на предходната година следва да се има предвид ефектът в 2019 г. от извършените разходи по реализирането на проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, които са с еднократен характер. Номинално нарастване, съпоставено със същия период на миналата година, има при социалните плащания, разходите за персонал, разходите за субсидии и други, където са отчетени основната част от разходите, свързани със социално-икономическите мерки за борба с пандемията от Ковид-19. 

 

Вноската на България в бюджета на ЕС 

в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС е в размер на 1.3 млрд. лв., което е с 0.1 млрд. лв. по-малко от планираното със Закона за държавния бюджет за 2020 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във